Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

A forum where anything goes. Introduce yourselves to other members of the forums, discuss how your name evolves when written out in the Game of Life, or just tell us how you found it. This is the forum for "non-academic" content.
User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » May 20th, 2022, 5:58 am

飞逝的的时光不会模糊我对你的记忆。难以相信从我第一次见到你以来已经过去了 3 年。我仍然还生动地记得,3 年前,在美丽的集美中学,从我看到你微笑着走出教室,你将头向后仰,柔和的晚霞照耀着你玫瑰色的脸颊。我明白,我已经沉醉于你了。之后,经过几个月的观察和窥探,你的优雅与智慧,你对待生活的态度和你对未来的愿望深切地在我心中留下了印象。你是迷人的阳光女孩,我总是梦想着与你分享余生。唉,实际上你远远超过了我最疯狂的梦想。我不知道如何桥起我与你之间的鸿沟。所以我没有任何计划,仅仅只是等待,等待一个适当的机会到来。直到现在,毕业的到来,我意识到我是个傻瓜,我应该创造机会并且抓住它而不只是等待。

这些日子里,我和我的朋友、室友、同学一个接一个地分开。我仍无法相信,在挥手之后,这些熟悉的面孔很快就会从我们的生活中消失,仅仅留下回忆。我明天就将离开学校。你已经计划远走高飞,追求你的未来,实现你的梦想。如果没有命运,也许我们不会再次相遇。所以今晚,我正在你的宿舍楼下徘徊,希望能偶然遇见你。但矛盾的是,你的美貌一定会使我心跳加速,我笨拙的舌头也许无法吐出一个字。我不记得我曾多少次经过你的宿舍楼,每次都希望看到你出现在阳台上或是窗台上。我不记得这个想法曾多少次在我的脑海中涌出:打电话叫她一起吃晚饭或是聊聊天。但每次,考虑到你的优秀和我的平凡,胆怯的优势超越勇气驱使我静静地离开。

毕业,意味着中学生活的终结。这些光荣与浪漫的时代结束。你可爱的微笑是我原来努力学习的动力,这单相思的爱情会被密封,作为一个我心灵深处的记忆。毕业,也意味着新生活的开始,一个到达光明未来的足迹。我真希望你在国外天天开心,一切顺利。同时,我将努力从幼稚中走出来,变得更加成熟。我的理想将是在现实中追求我的爱与幸福,我永远不会放弃。

再见了,我的公主!

如果有一天,在某个天涯海角,我们有机会相聚,即使是白发苍苍的男人和女人,在那个时候,我希望我们可以成为好朋友来自豪地分享这个记忆,重温年轻快乐的激情。如果这个机会永远没有到来,我希望我是天空中的星星,在你的窗外闪烁。远远地保佑着你,就像一个朋友,每天晚上陪伴在你左右,一同分享甜美的梦亦或是一同经历可怕的梦。
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 5th, 2022, 7:16 am

Code: Select all

x = 13, y = 512, rule = B3/S23
.............$
..o.....o....$
.ooo...ooo...$
oo..o.o..oo..$
.o..o.o..o...$
.o.......o...$
.oo.....oo...$
..o.o.o.o....$
.............$
..o.o.o.o....$
...o...o.....$
.............$
..........o..$
.ooo.....ooo.$
o..o.....o.oo$
...o......ooo$
...o......oo.$
o.o..........$
.............$
.............$
.ooo...ooo...$
o..o...o..o..$
o...o.o...o..$
.oo.....oo...$
oo.......oo..$
.ooo...ooo...$
.ooo...ooo...$
.............$
...o...o.....$
...o...o.....$
..........o..$
..o......ooo.$
.ooo....oo.o.$
oo.o....ooo..$
ooo......oo..$
.oo..........$
.......o.....$
.....oo.o....$
.....oo.oo...$
..o...o..o...$
.ooo..ooo.o..$
oo.o...o.....$
ooo.....oo...$
.oo.......o..$
.............$
........o.o..$
...........o.$
........oo.o.$
.......oo..o.$
......ooo..o.$
.....o.oo....$
.....o.o.o...$
....o...ooo..$
......oo.oo..$
......oo.....$
......oo.....$
...ooooo.....$
...o...oo....$
..oo.....oo..$
.o...o...oo..$
.o.o.oo....o.$
oo.o.o...o.o.$
.o....oo.o.o.$
oo.......o.oo$
.....oo..o...$
...oo.o...ooo$
..oo....o..oo$
..oo..oo.....$
..........o..$
..........o..$
........o....$
........ooo..$
.......o..o..$
......o.oo...$
.........o...$
.............$
........ooo..$
.......o.o...$
...o...o..o..$
..ooo....o...$
..o.oo...o...$
...ooo..o..o.$
...ooo.......$
...oo...o..o.$
.........o.oo$
..........ooo$
..o.......oo.$
.ooo......ooo$
o..oo.....ooo$
......o...oo.$
oo..ooo......$
....o........$
.....ooo.....$
.....o..o....$
...oo...o....$
..o..o.o.o...$
.....o..oo...$
.....o.ooo...$
....o........$
..o..........$
.oo...o......$
......o......$
........o....$
......ooo....$
......o..o...$
.......oo.o..$
.......o.....$
.............$
......ooo....$
.......o.o...$
......o...o..$
.......o.o...$
.....ooooo...$
....o.o......$
....o.o..oo..$
........o..o.$
........o....$
........o....$
.........o.o.$
.........o.o.$
..ooo..o..o..$
..o..o.o.ooo.$
..o..........$
..o......o...$
...o.oo...o..$
.......o...o.$
...........o.$
...ooo.....o.$
..o..o.....o.$
.....o..o.o..$
.o..o..o...o.$
.....ooo...o.$
..ooo.oo.....$
....o......o.$
........oo...$
....o....oo..$
....o...oo...$
.......oo....$
.........o...$
.ooo...o.....$
.o..o........$
.o...........$
.o.....ooo...$
..o.o.o..o...$
.........o...$
.........o...$
......o.o....$
.ooo.........$
o..o.........$
...o...ooo...$
...o..o..o...$
o.o......o...$
.........o...$
......o.o....$
..o..........$
.ooo.........$
.o.oo...ooo..$
..ooo..o..o..$
..oo......o..$
......o...o..$
.....o....o..$
.....o...o...$
....o........$
.............$
...o..o......$
..oo.ooo.....$
..oo....o....$
.....o..o....$
..oo.........$
.o.ooo.o.....$
.o...o.o.....$
.o.o.o.oo....$
..oo.o.......$
..o..o.oo....$
o..o.o..o....$
o.o...oo.....$
.o...o.o.....$
........o.o..$
........o.oo.$
...........o.$
.ooo..o..ooo.$
.o..o.oo...oo$
.o.oo.oo.....$
oo.o..o......$
....o..o.....$
....o........$
....o.ooo....$
...oo...oo...$
...oooo.ooo..$
........oo.o.$
....o...oo.o.$
....o......o.$
...........o.$
....o........$
...ooo...oo.o$
..o..oo......$
..oo...oo....$
.....oo.o.o..$
....o....o...$
.o.o.oo...o..$
.....o.o.o.o.$
..oo.o.....o.$
..oo.o....o..$
.o...........$
..ooo...o....$
.o.oo..ooo...$
..oo...o.oo..$
........ooo..$
...o....ooo..$
...oo...ooo..$
..oo.o..oo...$
..oo.........$
.....o.......$
.oo..o.......$
.o....o......$
..oo.o...ooo.$
..oo....o..o.$
...........o.$
.oo.oo.....o.$
......o.o.o..$
...oo.o......$
.......o.....$
...o.o.oo....$
..oo.o.o.o...$
.o.oo..o.oo..$
o..o.o...oo..$
.......oo....$
.o.oo..o.o...$
..oo...oo....$
....ooo...o..$
.....oo......$
......o..o...$
.......oo....$
.....o.......$
.............$
.ooo...ooo...$
o..o....oo...$
...o..oo..o..$
...o..oooooo.$
o.o....o.o.o.$
.........oo..$
......oo.oo..$
.ooo.........$
o..o..oo.o.oo$
...o..o..o...$
...o..ooo....$
o.o....o.....$
.......oo.oo.$
........o....$
.......o..o..$
......ooooo..$
.....o.......$
.....o.oo....$
......o..o...$
......ooo....$
...oooo..oo..$
....ooo.o..o.$
..ooo..o..o.o$
.oo.......o.o$
ooo..........$
ooo.....ooo..$
..o.....o..o.$
.......o.....$
....oooo...o.$
...oo.o...oo.$
...o.oo.o....$
.......o.....$
.............$
..ooo.o......$
..ooo.o......$
..oooo.......$
........ooo..$
...ooo..o..o.$
...o....o....$
........o...o$
...o....o...o$
........o....$
..o......o.o.$
.ooo.........$
oo.o.........$
ooo......ooo.$
.oo.....o..o.$
...........o.$
...........o.$
........o.o..$
.............$
.ooo.........$
o..o.........$
...o.....o...$
...o....ooo..$
o.o.....o.oo.$
.........ooo.$
.........oo..$
..o..........$
.ooo.........$
oo.o....o....$
ooo....ooo...$
.oo...oo.o...$
......ooo....$
.......oo....$
..o..........$
.ooo.........$
.o.oo...o....$
..ooo..ooo...$
..oo...o.oo..$
........ooo..$
........oo...$
..o..........$
.ooo.........$
oo.o....o....$
ooo....ooo...$
.oo...oo.o...$
......ooo....$
......ooo....$
..o....oo....$
.ooo.........$
oo.o.........$
ooo......o...$
.oo.....ooo..$
........o.oo.$
.........ooo.$
..o......oo..$
.ooo.........$
.o.oo........$
..ooo..o.....$
..ooo.ooo....$
....o.o.oo...$
.o.oo..ooo...$
...o...ooo...$
..o....ooo...$
......o.o....$
.....o...o...$
......o...oo.$
......o....o.$
.......o....o$
.......oo..o.$
........o....$
.......o..o..$
......o......$
......o.o....$
.............$
....oo.o.....$
....oo.......$
.....ooo.....$
.......oo....$
...o.........$
..oo....o....$
.oo.o...o.o..$
.o..o......o.$
.o..o......o.$
.o..o..o...o.$
..oo.......o.$
...o....o.o..$
.o.oo........$
.o...o.......$
..oo.oo......$
..oo...o.....$
...o.........$
....o...o....$
.....oo.oo...$
.......ooo...$
......ooo....$
....oooo.....$
...oo........$
..o..ooo.o...$
..o.oo.o.o...$
.oo.o.o..oo..$
........o.o..$
.oo.......o..$
.o.....o.....$
...o...oo....$
..ooo..oo....$
...ooo.......$
...o.o.......$
....ooo......$
.....oo.o....$
..oo..oooo...$
..o..ooo..o..$
..o.ooooo.o..$
.oo.o..o..oo.$
.....o....o..$
.......oo....$
.......o.....$
...o..o......$
....o..o.....$
....o.ooo....$
...oo.o.oo...$
...oo..o..o..$
..o.oo.......$
.o..o........$
.o.o.....ooo.$
...o......oo.$
.ooooo...ooo.$
.oo.oo.....o.$
..o...oo.....$
..oo....oo...$
..........o..$
..oo.o....o..$
.......oo.oo.$
.......oo.o..$
.....oo...oo.$
.....oo.o.oo.$
........oo...$
.....oo.o....$
.....oo......$
.............$
...oo.ooo....$
..o......o...$
.....o.......$
..oooo...o...$
..oo.oo......$
......oo.....$
..o....o.....$
.oo..........$
.......o.....$
.....o.o.....$
....o........$
...oo...o....$
..oo.o.oo....$
....o........$
....oooo.oo..$
...o...o...o.$
...o.......o.$
........oo...$
..o......o...$
.ooo......oo.$
oo.o....o....$
ooo.....o.oo.$
.oo....o..oo.$
.......oo....$
.......o.....$
...o....o.o..$
..ooo...oo.o.$
..o.oo..o..o.$
...ooo..o....$
...oo...o....$
........o....$
.......oooo..$
.....oo.o....$
......oo.....$
....ooo......$
...ooo.......$
...o.oo......$
....ooo.ooo..$
....ooo.o..o.$
......oo...o.$
.......o.....$
........o..o.$
.......o.o.oo$
.......o.o.oo$
........o..o.$
.......oo..oo$
......oo..ooo$
......oo..oo.$
.....o.......$
.....ooo.....$
.....ooo.....$
.....o.......$
.....o...ooo.$
....oo..o..o.$
..o.o......o.$
...........o.$
..o.o...o.o..$
...o.........$
.......o.....$
......ooo....$
......o.oo...$
.......ooo...$
.......ooo...$
.......oo....$
.............$
.ooo.........$
o..o.....ooo.$
...o.....o..o$
...o.....o...$
o.o......o...$
......o...o.o$
.....ooo.....$
.....ooo.....$
..ooo........$
..o..o...ooo.$
..o......o..o$
..o......o...$
...o.o...o...$
..........o.o$
.............$
..ooo........$
..o..o.......$
..o......ooo.$
..o...o.o..o.$
..o........o.$
...o.o.....o.$
........o.o..$
.............$
..ooo........$
..o..o...ooo.$
..o.....o..o.$
..o........o.$
...o.o.....o.$
........o.o..$
.............$
..ooo........$
..o..o.......$
..o.....ooo..$
..o....o..o..$
..o.......o..$
..o.......o..$
...o.o.o.o...$
.............$
.............$
.............$
.............!
Edit:

Code: Select all

x = 13, y = 18, rule = B3/S23
10bo$9b3o$2bo6bob2o$b3o6b3o$o2b2o5b3o$6bo3b2o$2o2b3o$4bo$5b3o$5bo2bo$
3b2o3bo$2bo2bobobo$5bo2b2o$5bob3o$4bo$2bo$b2o3bo$6bo!
(The above is known, see viewtopic.php?f=2&t=2031&p=143833#p143833

Code: Select all

x = 12, y = 32, rule = B3/S23
bo$3o$ob2o$b3o2bo$b3ob3o$3bobob2o$ob2o2b3o$2bo3b3o$bo4b3o$5bobo$4bo3b
o$5bo3b2o$5bo4bo$6bo4bo$6b2o2bo$7bo$6bo2bo$5bo$5bobo2$3b2obo$3b2o$4b3o
$6b2o2$7bo$7bobo$10bo$10bo$6bo3bo$10bo$7bobo!
Edit:

Code: Select all

x = 13, y = 512, rule = B3/S23
.............$
...o.....o...$
..ooo...ooo..$
.oo.o..oo.o..$
.ooo...ooo...$
..oo....oo...$
.............$
.............$
.....ooo.....$
....o..o.....$
.......o.....$
.......o.....$
....o.o......$
.............$
.............$
....ooo......$
....o..o.....$
....o........$
....o........$
.....o.o.....$
.............$
.............$
...ooo.......$
...o..o......$
...o.........$
...o.....ooo.$
....o.o.o..o.$
...........o.$
...........o.$
.ooo....o.o..$
o..o.........$
...o.........$
...o...ooo...$
o.o...o..o...$
.........o...$
.........o...$
......o.o....$
.ooo.........$
.o..o........$
.o...........$
.o....ooo....$
..o...o..o...$
......o......$
..ooooo...o..$
...oo.o...o..$
......o......$
......o......$
.....ooo.oo..$
.....oo...oo.$
......oo..ooo$
..o...ooo..oo$
.ooo...oo....$
oo.o....oo...$
ooo....o.....$
.oo...o......$
.oo....o.....$
.ooo.ooo.....$
.o...oo......$
...o..o...o..$
.........ooo.$
.........o.oo$
...o......ooo$
..ooo.....oo.$
.oo.o........$
.ooo.........$
..oo.........$
.........ooo.$
.........o..o$
.........o...$
...ooo...o...$
..o..o....o.o$
.....o.......$
.....o.......$
..o.o....ooo.$
........o..o.$
...........o.$
.ooo.......o.$
o..o....o.o..$
...o.........$
...o.........$
o.o....ooo...$
.......o..o..$
.......o.....$
.ooo...o.....$
o..o....o.o..$
...o.........$
...o.........$
o.o....ooo...$
.......o..o..$
.......o.....$
..o....o.....$
.ooo....o.o..$
.o.oo........$
..ooo........$
..oo...ooo...$
......o..o...$
.........o...$
..o......o...$
.ooo..o.o....$
oo.o.........$
ooo..........$
.oo....ooo...$
.......o..o..$
.......o.....$
.......o...o.$
..o....o.....$
.ooo....o.o..$
.o.oo........$
..ooo........$
..oo....o....$
.......ooo...$
.......o.oo..$
..o.....ooo..$
.ooo....oo...$
.o.oo........$
..ooo........$
..oo....o....$
.......ooo...$
.......o.oo..$
........ooo..$
.ooo....oo...$
o..o.........$
...o.........$
...o....o....$
o.o....ooo...$
......oo.o...$
......ooo....$
.ooo...oo....$
.o..o........$
.o...........$
.o......o....$
..o.o..ooo...$
.......o.oo..$
........ooo..$
.ooo....oo...$
o..o.........$
...o.........$
...o....o....$
o.o....ooo...$
......oo.o...$
......ooo....$
.ooo...oo....$
.o..o........$
.o...........$
.o......o....$
..o.o..ooo...$
.......o.oo..$
........ooo..$
.ooo....oo...$
o..o.........$
...o.........$
...o.........$
o.o......ooo.$
.........o..o$
.........o...$
.ooo.....o...$
o..o......o.o$
...o.........$
...o.........$
o.o.....ooo..$
........o..o.$
........o....$
.ooo....o...o$
o..o....o....$
...o.....o.o.$
...o.........$
o.o..........$
.......ooo...$
......o..o...$
..o......o...$
.ooo.....o...$
oo.o.....o...$
ooo......o...$
.oo...o.o....$
......o.o....$
..o.o..o.....$
..o..oooo....$
..o..........$
...o..oooo...$
...o.........$
....o.oo..o..$
....oo.o.oo..$
....o.o......$
.............$
.....oo.oo...$
......oo..o..$
....o...o.oo.$
.....o..o..o.$
.....o....oo.$
.......o.oo..$
...o.ooo.oo..$
..oo.o...o...$
...o.o.o..o..$
...o.oo...o..$
...ooo..o.oo.$
..o.oo.oo..o.$
.....o.o..oo.$
.....o.o..oo.$
.........oo..$
.......ooo...$
.......oo.o..$
.....oo...o..$
.....oo....o.$
........o..o.$
........o.o..$
.............$
.......o.o...$
..........oo.$
........o.oo.$
...ooo...ooo.$
..o..o.......$
.....o...oo..$
.o...o.......$
.o...o..o..o.$
..o.oo..o.oo.$
.....o.o.o...$
....oo..o....$
...o.o.oo....$
.......o..o..$
..oo....ooo..$
..ooo.oo.oo..$
....ooo.o....$
..o..........$
.....o.oo....$
...oo........$
...ooo..o....$
...o.ooo.....$
.....oo......$
.....oooo....$
.......o.o...$
.............$
........oo...$
........ooo..$
....ooo.ooo..$
....o..o.....$
...o..oo.....$
...ooo.......$
....oo.......$
.........o...$
.oo.....ooo..$
.o.o....o.oo.$
.o.o.o...ooo.$
...oo....oo..$
...o.oo......$
...o.o.......$
.....o.......$
......o......$
..o..oo......$
......o......$
...oooooo....$
...oo..oo....$
......oo.....$
......o......$
......oo.....$
.......o.....$
......oo.....$
..o...ooo....$
.ooo.....oo..$
.o.oo...o.oo.$
..ooo...o.oo.$
..oo..oo..o..$
....o.oo.o...$
.o.oo.o...o..$
...o.........$
....o........$
....ooo......$
.....oo......$
.............$
.....oo......$
...oo..o.....$
...oo...o....$
..o...oo.....$
..o.o.o......$
..o.oo.......$
.oo.o..o.....$
..o.o...o....$
...o...o.....$
.............$
...ooo.......$
.............$
..oo.........$
.ooo.........$
.ooo.ooo.....$
....o..o.....$
....oo..o....$
......ooo....$
......oo.....$
..o..........$
.ooo.....oo..$
oo.o....o.o..$
ooo...oo..o..$
.oo..o.oo.ooo$
...........o.$
.....oo....o.$
......oo..o..$
......o.o....$
......o......$
......oo.....$
.......o.....$
.......oo....$
.......oo....$
.........o...$
......oo..o..$
....oo.o.oo..$
...o..o..o..o$
......o...o..$
......o...o.o$
......o......$
...o....oo...$
...ooo.ooo...$
...oo...o....$
....ooo......$
.....o...oo..$
......o......$
....oo.......$
......o...o..$
...oo....ooo.$
...ooo..oo.o.$
....o...ooo..$
....ooo.ooo..$
....o..oo....$
........o....$
.......o.....$
...oooo......$
......o......$
...o.o.......$
.............$
...oooo......$
..oo.........$
.oo.ooo......$
.oo.oooooo...$
.oo..o...o...$
......oo.o...$
......o......$
....o....o...$
....o...o.o..$
...........o.$
........o..o.$
.ooo...o....o$
.o..o.oo...o.$
.o.oo.oo.o...$
.........o.oo$
...o.........$
..o......oo..$
...o...o..oo.$
.....o..ooooo$
...o.....oooo$
..o.o........$
.........o...$
.....o.o.oo..$
....oo......o$
..oo....oo...$
..ooo...ooooo$
...oooooo....$
.......oo....$
....ooo...o..$
....ooo......$
.....o.......$
..........o..$
..oo.....ooo.$
..oo.....o.oo$
..........ooo$
oo.ooo....oo.$
...o..oo.....$
o..o.ooo.....$
.....o.......$
..o..........$
..o.ooo......$
..oo.oo......$
.......o.....$
..o..........$
..o.oo.......$
..o..........$
o..o....ooo..$
o..o...o..o..$
..........o..$
..o.o.o...o..$
..o..o....o..$
..o..o.o.o...$
..ooo........$
oo.oo........$
....o.ooo....$
......ooo....$
.....oooo....$
.............$
....ooo..ooo.$
...oo....o..o$
..oo..o.o...o$
...o......oo.$
...o.......oo$
...oo....ooo.$
..o.oo...ooo.$
....o........$
.o.......o...$
.ooo.o...o...$
.o.o.oo......$
....o.oo.....$
.ooooo.oo....$
oooo..o.oo...$
ooo....o.o...$
......ooo....$
......ooo....$
......ooo....$
.ooo...oo....$
.o..o........$
.o...........$
.o......o....$
..o.o..ooo...$
.......o.oo..$
........ooo..$
........ooo..$
........ooo..$
.ooo....oo...$
o..o.........$
...o.........$
...o....o....$
o.o....ooo...$
......oo.o...$
......ooo....$
.ooo...oo....$
.o..o........$
.o...........$
.o........o..$
..o.o....ooo.$
.........o.oo$
..........ooo$
.ooo......oo.$
o..o.........$
...o.........$
...o....o....$
o.o....ooo...$
......oo.o...$
......ooo....$
.ooo...oo....$
.o..o........$
.o...........$
.o......o....$
..o.o..ooo...$
.......o.oo..$
........ooo..$
..o.....oo...$
.ooo.........$
oo.o.........$
ooo..........$
.oo....ooo...$
.......o..o..$
.......o.....$
.......o.....$
.ooo....o.o..$
o..o.........$
...o.........$
...o..ooo....$
o.o..o..o....$
.ooo....o....$
...o....o....$
.oo.....o....$
.....o..o....$
......oo.....$
......ooo.o..$
........oooo.$
.......o...o.$
..o.....o.oo.$
.ooo....ooo..$
.o.oo....oo..$
..ooo..oo....$
..ooo.ooo....$
....o........$
...o.o.oo....$
oooo.o.......$
..oo.........$
.........ooo.$
........o..o.$
..o........o.$
.ooo.......o.$
oo.o....o.o..$
ooo..........$
.oo..........$
.........o...$
........ooo..$
........o.oo.$
.........ooo.$
.ooo.....ooo.$
o..o.....ooo.$
...o.....oo..$
...o.........$
o.o..........$
........o....$
.......ooo...$
..o...oo.o...$
.ooo..ooo....$
oo.o...oo....$
ooo..........$
.oo..........$
.............$
........ooo..$
........o..o.$
.ooo....o....$
o..o....o....$
...o.....o.o.$
...o.........$
o.o..........$
........ooo..$
........o..o.$
..o.....o....$
.ooo....o....$
oo.o.....o.o.$
ooo..........$
.oo..........$
.............$
.............$
.............$
.............!
Edit: Puffer! (yl192; doesn’t seem to be mentioned in the link

Code: Select all

x = 42, y = 507, rule = B3/S23
2bo5bo$b3o3b3o$2o2bobo2b2o$bo2bobo2bo$bo7bo$b2o5b2o$2bobobobo2$2bobob
obo$3bo3bo2$10bo$b3o5b3o$o2bo5bob2o$3bo6b3o$3bo6b2o$obo3$b3o3b3o$o2bo
3bo2bo$o3bobo3bo$b2o5b2o$2o7b2o$b3o3b3o$b3o3b3o2$3bo3bo$3bo3bo$10bo$2b
o6b3o$b3o4b2obo$2obo4b3o$3o6b2o$b2o$7bo28bo$5b2obo19bo6b3o$5b2ob2o17b
3o4b2obo$2bo3bo2bo16b2obo4b3o$b3o2b3obo15b3o6b2o$2obo3bo19b2o$3o5b2o23b
o$b2o7bo20b2obo$31b2ob2o$8bobo17bo3bo2bo$11bo15b3o2b3obo$8b2obo14b2ob
o3bo$7b2o2bo14b3o5b2o$6b3o2bo15b2o7bo$5bob2o$5bobobo24bobo$4bo3b3o26b
o$6b2ob2o23b2obo$6b2o25b2o2bo$6b2o24b3o2bo$3b5o23bob2o$3bo3b2o22bobob
o$2b2o5b2o19bo3b3o$bo3bo3b2o21b2ob2o$bobob2o4bo20b2o$2obobo3bobo20b2o
$bo4b2obobo17b5o$2o7bob2o16bo3b2o$5b2o2bo18b2o5b2o$3b2obo3b3o14bo3bo3b
2o$2b2o4bo2b2o14bobob2o4bo$2b2o2b2o18b2obobo3bobo$10bo16bo4b2obobo$10b
o15b2o7bob2o$8bo22b2o2bo$8b3o18b2obo3b3o$7bo2bo17b2o4bo2b2o$6bob2o18b
2o2b2o$9bo26bo$39bo$8b3o27b3o$7bobo28bob2o$3bo3bo2bo28b3o$2b3o4bo29b2o
$2bob2o3bo$3b3o2bo2bo$3b3o$3b2o3bo2bo$9bob2o$10b3o$2bo7b2o$b3o6b3o$o2b
2o5b3o$6bo3b2o$2o2b3o$4bo$5b3o$5bo2bo$3b2o3bo$2bo2bobobo$5bo2b2o$5bob
3o$4bo$2bo$b2o3bo$6bo$8bo$6b3o$6bo2bo$7b2obo$7bo2$6b3o$7bobo$6bo3bo$7b
obo$5b5o$4bobo$4bobo2b2o$8bo2bo$8bo$8bo$9bobo$9bobo$2b3o2bo2bo$2bo2bo
bob3o$2bo$2bo6bo$3bob2o3bo$7bo3bo$11bo$3b3o5bo$2bo2bo5bo$5bo2bobo$bo2b
o2bo3bo$5b3o3bo$2b3ob2o$4bo6bo$8b2o$4bo4b2o$4bo3b2o$7b2o$9bo$b3o3bo$b
o2bo$bo$bo5b3o$2bobobo2bo$9bo$9bo$6bobo$b3o$o2bo$3bo3b3o$3bo2bo2bo$ob
o6bo$9bo$6bobo$2bo$b3o$bob2o3b3o$2b3o2bo2bo$2b2o6bo$6bo3bo$5bo4bo$5bo
3bo$4bo2$3bo2bo$2b2ob3o$2b2o4bo$5bo2bo$2b2o$bob3obo$bo3bobo$bobobob2o
$2b2obo$2bo2bob2o$o2bobo2bo$obo3b2o$bo3bobo$8bobo$8bob2o$11bo$b3o2bo2b
3o$bo2bob2o3b2o$bob2ob2o$2obo2bo$4bo2bo$4bo$4bob3o$3b2o3b2o$3b4ob3o$8b
2obo$4bo3b2obo$4bo6bo$11bo$4bo$3b3o3b2obo$2bo2b2o$2b2o3b2o$5b2obobo$4b
o4bo$bobob2o3bo$5bobobobo$2b2obo5bo$2b2obo4bo$bo$2b3o3bo$bob2o2b3o$2b
2o3bob2o$8b3o$3bo4b3o$3b2o3b3o$2b2obo2b2o$2b2o$5bo$b2o2bo$bo4bo$2b2ob
o3b3o$2b2o4bo2bo$11bo$b2ob2o5bo$6bobobo$3b2obo$7bo$3bobob2o$2b2obobob
o$bob2o2bob2o$o2bobo3b2o$7b2o$bob2o2bobo$2b2o3b2o$4b3o3bo$5b2o$6bo2bo
$7b2o$5bo2$b3o3b3o$o2bo4b2o$3bo2b2o2bo$3bo2b6o$obo4bobobo$9b2o$6b2ob2o
$b3o$o2bo2b2obob2o$3bo2bo2bo$3bo2b3o$obo4bo$7b2ob2o$8bo$7bo2bo$6b5o$5b
o$5bob2o$6bo2bo$6b3o$3b4o2b2o$4b3obo2bo$2b3o2bo2bobo$b2o7bobo$3o$3o5b
3o$2bo5bo2bo$7bo$4b4o3bo$3b2obo3b2o$3bob2obo$7bo2$2b3obo$2b3obo$2b4o$
8b3o$3b3o2bo2bo$3bo4bo$8bo3bo$3bo4bo3bo$8bo$2bo6bobo$b3o$2obo$3o6b3o$
b2o5bo2bo$11bo$11bo$8bobo2$b3o$o2bo$3bo5bo$3bo4b3o$obo5bob2o$9b3o$9b2o
$2bo$b3o$2obo4bo$3o4b3o$b2o3b2obo$6b3o$7b2o$2bo$b3o$bob2o3bo$2b3o2b3o
$2b2o3bob2o$8b3o$8b2o$2bo$b3o$2obo4bo$3o4b3o$b2o3b2obo$6b3o$6b3o$2bo4b
2o$b3o$2obo$3o6bo$b2o5b3o$8bob2o$9b3o$2bo6b2o$b3o$bob2o$2b3o2bo$2b3ob
3o$4bobob2o$bob2o2b3o$3bo3b3o$2bo4b3o$6bobo$5bo3bo$6bo3b2o$6bo4bo$7bo
4bo$7b2o2bo$8bo$7bo2bo$6bo$6bobo2$4b2obo$4b2o$5b3o$7b2o$3bo$2b2o4bo$b
2obo3bobo$bo2bo6bo$bo2bo6bo$bo2bo2bo3bo$2b2o7bo$3bo4bobo$bob2o$bo3bo$
2b2ob2o$2b2o3bo$3bo$4bo3bo$5b2ob2o$7b3o$6b3o$4b4o$3b2o$2bo2b3obo$2bob
2obobo$b2obobo2b2o$8bobo$b2o7bo$bo5bo$3bo3b2o$2b3o2b2o$3b3o$3bobo$4b3o
$5b2obo$2b2o2b4o$2bo2b3o2bo$2bob5obo$b2obo2bo2b2o$5bo4bo$7b2o$7bo$3bo
2bo$4bo2bo$4bob3o$3b2obob2o$3b2o2bo2bo$2bob2o$bo2bo$bobo5b3o$3bo6b2o$
b5o3b3o$b2ob2o5bo$2bo3b2o$2b2o4b2o$10bo$2b2obo4bo$7b2ob2o$7b2obo$5b2o
3b2o$5b2obob2o$8b2o$5b2obo$5b2o2$3b2ob3o$2bo6bo$5bo$2b4o3bo$2b2ob2o$6b
2o$2bo4bo$b2o$7bo$5bobo$4bo$3b2o3bo$2b2obob2o$4bo$4b4ob2o$3bo3bo3bo$3b
o7bo$8b2o$2bo6bo$b3o6b2o$2obo4bo$3o5bob2o$b2o4bo2b2o$7b2o$7bo$3bo4bob
o$2b3o3b2obo$2bob2o2bo2bo$3b3o2bo$3b2o3bo$8bo$7b4o$5b2obo$6b2o$4b3o$3b
3o$3bob2o$4b3ob3o$4b3obo2bo$6b2o3bo$7bo$8bo2bo$7bobob2o$7bobob2o$8bo2b
o$7b2o2b2o$6b2o2b3o$6b2o2b2o$5bo$5b3o$5b3o$5bo$5bo3b3o$4b2o2bo2bo$2bo
bo6bo$11bo$2bobo3bobo$3bo$7bo$6b3o$6bob2o$7b3o$7b3o$7b2o2$b3o$o2bo5b3o
$3bo5bo2bo$3bo5bo$obo6bo$6bo3bobo$5b3o$5b3o$2b3o$2bo2bo3b3o$2bo6bo2bo
$2bo6bo$3bobo3bo$10bobo2$2b3o$2bo2bo$2bo6b3o$2bo3bobo2bo$2bo8bo$3bobo
5bo$8bobo2$2b3o$2bo2bo3b3o$2bo5bo2bo$2bo8bo$3bobo5bo$8bobo2$2b3o$2bo2b
o$2bo5b3o$2bo4bo2bo$2bo7bo$2bo7bo$3bobobobo!

Code: Select all

x = 13, y = 21, rule = B3/S23
9b3o$9bo2bo$b3o5bo$bo2bo4bo$bob2o4bo$2obo2bo3bobo$4bobo$4bo2bo$4b4o$5b
o2bo$3b7o$3bob3obo$4b2o4bo$4b4obo$8bo$b3o$b2o$6bo$5bobo$5bobo$6bo!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 6th, 2022, 10:56 am

Code: Select all

x = 13, y = 512, rule = B3/S23
.............$
..o......o...$
.ooo....ooo..$
oo..o...o.oo.$
.o..o....ooo.$
.o.......ooo.$
.oo..o...ooo.$
..o.o....oo..$
.............$
..o.o........$
...o.........$
......ooo....$
.....o..o....$
........o....$
...o....o....$
..ooo...o....$
.oo.o.....o..$
.ooo.......o.$
..oo...oo.o..$
.........o...$
...........o.$
..o.......oo.$
.ooo.....o.o.$
.o.oo...ooo..$
..ooo...ooo..$
..oo....ooo..$
.........oo..$
.............$
....ooo......$
...o..o......$
......o......$
......o......$
...o.o.......$
..........o..$
..o......ooo.$
.ooo.....o.oo$
oo.o......ooo$
ooo.......oo.$
.oo..........$
.....ooo.....$
......o......$
.........o...$
........ooo..$
.ooo...oo.o..$
.o..o..ooo...$
.o......oo...$
.o...........$
..o.o........$
.......o.....$
......ooo....$
......o.oo...$
.......ooo...$
.......oo....$
.............$
.............$
.ooo.....ooo.$
o..o....o..o.$
...o.......o.$
...o.......o.$
o.o.....o.o..$
.............$
.............$
..ooo...ooo..$
..o..o.o..o..$
..o.......o..$
..o.......o..$
...o.oo...o..$
.......o.o...$
......oooooo.$
......o...o.o$
......o...o.o$
.............$
...ooo.......$
...oo.oo.....$
..o..........$
..o.o.oo.....$
..o.o........$
.oo...o......$
.....oooo....$
.oo......o...$
o...o.oo.o...$
o.oo...o.oo..$
.........ooo.$
.o.......o...$
.o.....o.....$
.o.....o.ooo.$
..........o..$
..ooo..oooo..$
....o.o......$
......ooo.o..$
..oo.o...oo..$
.......o..o..$
....o..o.o...$
....oooo.....$
.............$
....oooooo...$
.....o.......$
.......oo....$
...o.oo..o...$
..ooo...o.oo.$
.oo.ooo.o.oo.$
.oo...o.o.o..$
.....oo...oo.$
..o..oo....o.$
o..o.o.oo....$
o............$
.o...........$
.o.......o...$
..o.....ooo..$
.ooo....o.oo.$
.oo..o...ooo.$
...o.....ooo.$
.o....o..ooo.$
...ooo...oo..$
...o.o.......$
....o........$
......ooo....$
......o......$
......o..o...$
......ooo....$
.............$
..o.....o....$
.ooo....o....$
.o.oo.....o..$
..ooo...ooo..$
..oo....o..o.$
.........oo.o$
.........o...$
.............$
.ooo....ooo..$
o..o.....o.o.$
...o....o..o.$
...o....o..o.$
o.o..........$
......ooo..o.$
.....oo...o..$
.....oo......$
........oo...$
.....o.o.....$
....o..o.o...$
...o...o..o..$
..o....oo..o.$
..o...oooo.o.$
..o.......o..$
..o...oo.....$
..o.....oo...$
...o.....o...$
.....o...o...$
.........o...$
.............$
.......ooo...$
........o.o..$
.ooo....oooo.$
.o..o...o....$
.o.....o....o$
.o...o.o.....$
..o...o....o.$
.....oo.o....$
.......o.....$
.............$
......o......$
.ooo..o......$
o..o.....o...$
...o....ooo..$
...o...oo.o..$
o.o....ooo...$
.......ooo...$
.......ooo...$
.ooo....oo...$
o..o.........$
...o.........$
...o....o....$
o.o....ooo...$
......oo.o...$
......ooo....$
.ooo...oo....$
.o..o........$
.o...........$
.o.......o...$
..o.o...ooo..$
........o.oo.$
.........ooo.$
..ooo....oo..$
.o..o........$
....o........$
....o....o...$
.o.o....ooo..$
.......oo.o..$
.......ooo...$
.ooo....oo...$
o..o.........$
...o.........$
...o....o....$
o.o....ooo...$
......oo.o...$
......ooo....$
..ooo.ooo....$
..o..oooo....$
..o...o......$
..o...o......$
..o..........$
...o.o...ooo.$
.........o..o$
.........o...$
.ooo.....o...$
.o..o.....o.o$
.o...........$
.o...........$
..o.o..ooo...$
.......o..o..$
.......o.....$
..o....o.....$
.ooo....o.o..$
.o.oo........$
..ooo........$
..oo...ooo...$
......o..o...$
.........o...$
..o......o...$
.ooo..o.o....$
oo.o.........$
ooo..........$
.oo....ooo...$
.......o..o..$
.......o.....$
.......o.....$
..o.....o.o..$
.ooo.........$
.o.oo........$
..ooo....ooo.$
..oo....o..o.$
...........o.$
...........o.$
..o.....o.o..$
.ooo.........$
oo.o.........$
ooo.....ooo..$
.oo....o..o..$
..........o..$
..........o..$
..o....o.o...$
.ooo.........$
oo.o.........$
ooo....o.....$
.oo...ooo....$
.....oo.o....$
..o.o.oo.....$
..o...oo.....$
..o...oo.....$
......oo.....$
.............$
.......o.ooo.$
........o...o$
........oo...$
.ooo.....oo.o$
o..o..o......$
...o.....o...$
...o...oo....$
...o..oo.....$
o....o.o.....$
o..ooo.o.....$
.o.o.........$
.....oo..ooo.$
.........o..o$
.........o...$
.........o...$
..o.......o.o$
.ooo.........$
.o.oo........$
..ooo....ooo.$
..oo....o..o.$
...........o.$
...........o.$
........o.o..$
.ooo.........$
o..o.........$
...o...ooo...$
...o..o..o...$
o.o......o...$
.....o....o..$
.....oo...o..$
.....ooo.....$
....ooo..oo..$
...o.........$
...o...o.oo..$
..o...ooo.o..$
.o.ooo.......$
.o.........o.$
oo......oooo.$
.....o.oo.oo.$
..o..o..o....$
.....o.oo..o.$
.....o...o.o.$
...o....o...o$
......ooo....$
....o...oo...$
.....o...o.oo$
..........o..$
.........o...$
.ooo.....oo.o$
.o..o....o...$
.o......ooooo$
.o.....oo..oo$
..o.o..o...o.$
.......o...o.$
.......o...oo$
........o....$
..........o..$
..ooo........$
..o..o....ooo$
..o.....oo.o.$
..o....o.o...$
..o...oo.o...$
...oooo......$
.....oo.o....$
......o......$
.....oo.oo...$
.............$
.....ooo.....$
..o......o...$
.ooo...oooo..$
.o.oo..oo.o..$
..ooo....o...$
..oo...o.o...$
.........oo..$
...........oo$
.....o.......$
....ooo...o..$
...oo.o...ooo$
...o.........$
...o..o.ooo..$
..oo.oo.ooo..$
....o....oo..$
..o.oo.......$
..o.o........$
...oo........$
.............$
....o.o......$
....o.o......$
...o.o.......$
..oo...o.....$
.....o.......$
....oo.......$
......o..o...$
......o..o...$
........oo...$
...ooo...o...$
...o.o.o.....$
...o......o..$
...o.....o...$
....o.....o..$
.....o...oo..$
...ooo.oo.oo.$
..ooooo...oo.$
.o....o..o...$
....o.o......$
...oo.o......$
........o....$
...ooooo.....$
....o.oo.....$
.............$
..ooo........$
.o...........$
.o...........$
.o...o....o..$
.o..o....ooo.$
ooooo...oo.o.$
o.o.....ooo..$
....oo...oo..$
.oo..o.......$
......oo.....$
.....o..o....$
.....o.......$
.....o...o...$
.....o...o...$
.....o.......$
......o.o....$
.............$
...o.....o...$
..ooo...ooo..$
.o..oo.oo..o.$
.o.oo...oo.o.$
...o.....o...$
.o..o...o..o.$
....o...o....$
..o.o...o.o..$
....o...o....$
.............$
.............$
.............$
....ooo......$
....o..o.....$
....o........$
....o........$
.....o.o.....$
.............$
........o....$
.ooo...ooo...$
.o..o..o.oo..$
.o......ooo..$
.o...o..ooo..$
..o..o..ooo..$
........oo...$
.............$
.ooo.........$
o..o.....o...$
...o....ooo..$
...o...oo.o..$
o.o....ooo...$
........oo...$
.............$
.ooo.........$
.o..o........$
.o.....ooo...$
.o.....o..o..$
..o.o..o.....$
.......o.....$
........o.o..$
.ooo.........$
o..o.........$
...o...ooo...$
...o..o..o...$
o.o......o...$
.........o...$
......o.o....$
..o..........$
.ooo.........$
oo.o....ooo..$
ooo....o..o..$
.oo........o.$
.........o.o.$
.....ooo.o.oo$
.....o....o..$
....ooo....oo$
.....o......o$
.....ooo.oo..$
.....oooooo..$
....o..ooooo.$
....ooo......$
..oo.o.......$
.o..o........$
.o.o.........$
.o.o.........$
.oo..........$
..oo.........$
o...oo.ooo...$
o...ooo..o...$
....oo...o...$
.....o...o...$
.........o...$
......o.o....$
.ooo.........$
.o..o........$
.o......ooo..$
.o.....o..o..$
..o.o.....o..$
......o...o..$
..........o..$
.......o.o...$
..ooo........$
..o..o.......$
..o......ooo.$
..o...o.o..o.$
..o........o.$
...o.o.....o.$
........o.o..$
.............$
..ooo........$
..o..o..ooo..$
..o.....o..o.$
..o.....o....$
...o.o..o...o$
...oo...o...o$
........o....$
...oo....o.o.$
.............$
..o..........$
.oo..........$
.o.oo........$
oo.o.........$
...o.oo......$
...o..o......$
ooooo...oo...$
.....ooo.o...$
......o...o..$
o.o....o..o..$
..o..o.......$
.....oooo....$
....o..o.o...$
....oo...o...$
....o..o.oo..$
.....oooo....$
......o.o....$
......ooo....$
.....o..o.o..$
....o...o.oo.$
......oooo.o.$
.........oo..$
...o.....oo..$
..ooo........$
.oo.o........$
.ooo.........$
.ooo.....ooo.$
.ooo.....o..o$
..oo.....o...$
.........o...$
..........o.o$
...o.........$
..ooo........$
.oo.o........$
.ooo.........$
..oo.........!

Code: Select all

x = 5, y = 100, rule = B3/S2-a34a
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
...oo$
..o.o$
.oo..$
.o...$
oo...$
.o.o.$
..oo.$
..oo.$
..o..$
.oo..$
..o.o$
...o.$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.oo..$
..o..$
..oo.$
.....$
..ooo$
..o..$
..oo.$
.....$
...o.$
...o.$
.o...$
.o.o.$
.o.o.$
.o...$
...o.$
...o.$
.....$
..oo.$
..o..$
..ooo$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
....o$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
..oo.$
.o...$
..oo.$
..o..$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
...oo$
..o.o$
.oo..$
.o...$
oo...$
.o.o.$
..o..$
.....!

Code: Select all

x = 5, y = 1000, rule = B3/S2-a34a
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
...o.$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
...oo$
..o.o$
.oo..$
.o...$
oo...$
.o.o.$
..oo.$
..oo.$
..o..$
.oo..$
..o.o$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
....o$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
...o.$
.....$
..o..$
..oo.$
.o...$
..oo.$
..o..$
.....$
...o.$
.oo..$
.o...$
.oo..$
...o.$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
...o.$
.oo..$
.oo..$
.....$
..ooo$
..ooo$
.....$
oo...$
oo...$
.....$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.oo..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.oo..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.oo..$
..o..$
..oo.$
.....$
.ooo.$
.o...$
oo.oo$
o....$
.oo..$
.....$
..o..$
....o$
..ooo$
.o...$
..ooo$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
o..o.$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.oo..$
..o..$
..oo.$
.....$
.ooo.$
.o...$
oo.oo$
o....$
.oo..$
.....$
..o..$
....o$
..ooo$
.o...$
..ooo$
..o..$
.....$
...o.$
...oo$
..o..$
...oo$
...o.$
.....$
..o..$
..oo.$
.o...$
..oo.$
..o..$
.....$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
...o.$
.oo..$
.o...$
.oo..$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
...oo$
..o.o$
.oo..$
.o...$
oo...$
.o.o.$
..oo.$
..oo.$
..o..$
.oo..$
..o.o$
...o.$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
...oo$
..o.o$
.oo..$
.o...$
oo...$
.o.o.$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
.....$
..ooo$
..o..$
..oo.$
.....$
...o.$
...o.$
.o...$
.o.o.$
.o.o.$
.o...$
...o.$
...o.$
.....$
..oo.$
..o..$
..ooo$
.....$
..oo.$
..o..$
.oo..$
.o...$
..ooo$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
o..o.$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
...oo$
..o.o$
.oo..$
.o...$
oo...$
.o.o.$
..oo.$
..oo.$
..o..$
.oo..$
..o.o$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
..oo.$
.o...$
..oo.$
..o..$
.....$
....o$
..oo.$
..o..$
..oo.$
....o$
.....$
..o..$
..oo.$
.o...$
..oo.$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.oo..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
...o.$
.oo..$
.oo..$
.....$
..ooo$
..ooo$
.....$
oo...$
oo...$
.....$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
...o.$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
.....$
.....$
.ooo.$
.o...$
..ooo$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
o..o.$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
..ooo$
....o$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
..o..$
..oo.$
.o...$
..oo.$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
..oo.$
.o...$
..oo.$
..o..$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
.....$
.....$
..o..$
..oo.$
.o...$
..oo.$
..o..$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
..oo.$
.o...$
..oo.$
..o..$
.....$
.....$
.ooo.$
.o...$
.oo..$
.....$
..o..$
....o$
..oo.$
.o..o$
..o..$
..oo.$
.....$
..o..$
..o..$
.o..o$
.oooo$
.o...$
.oo..$
..o..$
..oo.$
.....$
..ooo$
..o..$
..oo.$
.....$
...o.$
..o..$
..oo.$
.....$
.oo..$
o....$
oo.oo$
.o...$
.ooo.$
.....$
..oo.$
..o..$
.oo..$
.o...$
..ooo$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
....o$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.oo..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.oo..$
..o..$
..oo.$
.....$
..ooo$
..o..$
..oo.$
.....$
...o.$
...o.$
.o...$
.o.o.$
.o.o.$
.o...$
...o.$
...o.$
.....$
..oo.$
..o..$
..ooo$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.oo..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
....o$
..o..$
.....$
.oo..$
o....$
oo.oo$
.o...$
.ooo.$
.....$
..oo.$
..o..$
.oo..$
.o...$
..ooo$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
...o.$
..o.o$
.oo..$
..o..$
..oo.$
..oo.$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
...oo$
..o.o$
.oo..$
.o...$
oo...$
.o.o.$
..oo.$
..oo.$
..o..$
.oo..$
..o.o$
...o.$
.....$
...o.$
...oo$
..o..$
...oo$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.oo..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
...oo$
..o.o$
.oo..$
.o...$
oo...$
.o.o.$
..o..$
.....$
...o.$
.oo..$
.o...$
.oo..$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.oo..$
..o..$
..oo.$
.....$
.ooo.$
.o...$
oo.oo$
o....$
.oo..$
.....$
..oo.$
..o..$
...o.$
.....$
..oo.$
..o..$
..ooo$
.....$
..oo.$
..o..$
.oo..$
.o...$
..ooo$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
o..o.$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
....o$
..o..$
.....$
.oo..$
o....$
oo.oo$
.o...$
.ooo.$
.....$
..oo.$
..o..$
.oo..$
.o...$
.oooo$
.o..o$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
...o.$
.....$
...o.$
.oo..$
.o...$
.oo..$
...o.$
.....$
.....$
.ooo.$
.o...$
..ooo$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
o..o.$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.o.o.$
oo...$
.o...$
.oo..$
..o.o$
...oo$
.....$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.oo..$
..o..$
..oo.$
.....$
..ooo$
..o..$
..oo.$
.....$
...o.$
...o.$
.o...$
.o.o.$
.o.o.$
.o...$
...o.$
...o.$
.....$
..oo.$
..o..$
..ooo$
.....$
..oo.$
..o..$
.oo..$
.o...$
.oooo$
.o..o$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
....o$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.oo..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.oo..$
..o..$
..oo.$
.....$
.ooo.$
.o...$
oo.oo$
o....$
.oo..$
.....$
..oo.$
..o..$
...o.$
.....$
..oo.$
..o..$
..ooo$
.....$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.oo..$
.....$
..o..$
..ooo$
.o...$
.ooo.$
.....$
.....$
...o.$
.oo..$
.oo..$
.....$
..ooo$
..ooo$
.....$
oo...$
oo...$
.....$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
...o.$
.....$
..o..$
.oo..$
o..o.$
.o...$
.o.o.$
..o..$
..o..$
.....$
..oo.$
..o..$
.o..o$
..oo.$
....o$
..o..$
.....$
.oo..$
o....$
oo.oo$
.o...$
.ooo.$
.....$
..oo.$
..o..$
.oo..$
.o...$
..ooo$
..o..$
.....$
.oo..$
.o...$
o..o.$
.oo..$
..o..$
.....$
..o..$
.oo..$
o....$
.oo..$
..o..$
.....$
.....!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 12th, 2022, 6:05 am

Not sure why am doing cgol when I’m supposed to be rulegolfing.

Code: Select all

x = 29, y = 14, rule = LifeHistory
21.A.2A$21.2A.A2$19.5A$19.A4.A2.2A$22.A2.A2.A$22.2A.A.A$19.A5.A.2A$18.
A.A4.A$18.A2.A2.2A$19.2A$16.A$15.3A$14.2A.A!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 12th, 2022, 9:53 pm

Code: Select all

x rule= b3-jknr4city5ik6in8s23-a4city6c
!

Code: Select all

x = 18, y = 17, rule = LifeHistory
12.A$13.A$11.3A$16.A$15.A$7.2D5.DC2A$7.D.D3.D2.D$9.2D3.2D$6.A$5.2A$5.
A.A$3A$2.A$.A$5.A$4.2A$4.A.A!

Code: Select all

x = 18, y = 9, rule = B3/S23
14b3o$16bo$15b3o5$2o$2o!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 15th, 2022, 2:15 am

Code: Select all

x = 14, y = 12, rule = DoubleB3S23
11.2C$10.C2.C$4.2C4.C.C$3.C.AC.2C.C$4.C.2C.C$.4C5.C$.C3.C.2C.C$4.2C.C
.C$.C2.C$C.C.C$.C.C$2.C!
[[ 
COLOR 1 0 0 0
]]

Code: Select all

x = 13, y = 11, rule = DoubleB3S23
11.2C$12.C$11.C$11.2C$12.C$8.A2.C$2C9.2C$C.C.C.2C.2C$2.C.2C.2C.C$2.C$
.2C!
[[ COLOR 1 0 0 0 ]]

Code: Select all

x = 5, y = 5, rule = LifeHistory
4.A$A$A.2A$A.A$.A!
Last edited by pzq_alex on June 15th, 2022, 8:18 am, edited 1 time in total.
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 15th, 2022, 4:06 am

MathAndCode wrote:
November 24th, 2020, 6:46 pm
[*]The double-barrelled p120 gun uses a loop made of two of the same conduit found by Michael Simkin using CatForce, which was written by Michael Simkin. The first mention of using it to make a gun appears to be by Scorbie, although said post specifically mentions that Simkin would have thought of that. The first Herschel conduit (and therefore probably the idea of Herschel conduits, although I don't know for sure), the first usage of a block as a transparent catalyst, the first usage of a block as a nontransparent catalyst, and the idea of chaining Herschel conduits to make a gun are all by David Buckingham (R64 and the associated p256 gun).
I think there’s an incorrect attribution here — the use of block as a non-transparent catalyst is apparently known since no later than November 1970, when Gosper created his famous glider gun.
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 16th, 2022, 3:35 am

Code: Select all

x = 3, y = 2, rule = B1357/S02468:P3
2o$3o!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 17th, 2022, 4:10 am

Code: Select all

# You can save the pattern into this box with Settings/Pattern/Save or Ctrl-S.
x = 17, y = 48, rule = B3-jknr4city5ik6in8/S23-a4city6c
2bo$bobo$2bo8$2bo$2bo$2bo8$b2obob2o$bob3obo$4bo8$3b2o$4bo$3bo$2b3o$2b
o$bo$b2o4$2b2o10bobo$3bo9bob2o$b2obo8b2o$bobo$12b2o$bo9bo2bo$ob2o8bob
obo$bobo7b2o2b2o!

Code: Select all

x = 4, y = 3, rule = B3-c6n/S23-k6i
bo$3o$ob2o!

Code: Select all

x = 7, y = 7, rule = B3-c6n/S23-k6i
3bo$2b2o2$3o2bo$2bobobo$3bo2bo$4b2o!

Code: Select all

x = 8, y = 8, rule = B3-c6n/S23-k6i
.oo...o$
.oo..oo$
.....oo$
......$
.o..o.$
oooo..$
oo.oo.$
..o.o.$

Code: Select all

x = 7, y = 7, rule = B3-c6n/S23-k6i
.o...o.$
.ooooo.$
o..o..o$
...o...$
o..o..o$
.ooooo.$
.o...o.!

Code: Select all

x = 7, y = 100, rule = B3-c6n/S23-k6i
...o...$
...o...$
...o...$
.......$
.......$
..ooo..$
.......$
.......$
.......$
..ooo..$
.......$
.......$
.......$
ooo.ooo$
...o...$
oo...oo$
...o...$
ooo.ooo$
.......$
.......$
o..o..o$
ooooooo$
.......$
..o.o..$
..ooo..$
o.o.o.o$
oo...oo$
.......$
oo...oo$
o.....o$
.o.o.o.$
..ooo..$
.......$
o.ooo.o$
oo.o.oo$
.......$
.......$
..ooo..$
.......$
.......$
...o...$
.ooooo.$
o.....o$
.oo.oo.$
..o.o..$
o..o..o$
oo.o.oo$
...o...$
...o...$
oo.o.oo$
o.o.o.o$
...o...$
o.....o$
ooooooo$
.......$
..ooo..$
.o.o.o.$
.......$
oo...oo$
...o...$
.oo.oo.$
...o...$
.o.o.o.$
..o.o..$
o..o..o$
.......$
oo...oo$
.......$
..o.o..$
...o...$
.o.o.o.$
o.o.o.o$
o..o..o$
.o.o.o.$
..o.o..$
o.o.o.o$
oo...oo$
.......$
...o...$
...o...$
...o...$
.......$
.o...o.$
.ooooo.$
...o...$
..o.o..$
...o...$
.ooooo.$
.o...o.$
.......$
..o.o..$
...o...$
oo.o.oo$
..o.o..$
o.o.o.o$
.o.o.o.$
.o.o.o.$
...o...$
.......$
.......!

Code: Select all

x = 7, y = 20, rule = B3-c6n/S23-k6i
.o.o.o.$
o.ooo.o$
o.....o$
.oo.oo.$
..o.o..$
o.....o$
oo...oo$
...o...$
ooooooo$
o.....o$
.ooooo.$
.......$
.ooooo.$
o..o..o$
ooo.ooo$
...o...$
ooooooo$
o.....o$
..o.o..$
.oo.oo.!

Code: Select all

x = 7, y = 15, rule = B3-c6n/S23-k6i
...o...$
..o.o..$
..o.o..$
.oo.oo.$
o.....o$
..o.o..$
..o.o..$
..o.o..$
..o.o..$
o.....o$
.oo.oo.$
..o.o..$
..o.o..$
o.o.o.o$
oo...oo!

Code: Select all

x = 11, y = 7, rule = B3-c6n/S23-k6i
5bo$b3obob3o$obobobobobo$b2obobob2o$3b2ob2o$3bo3bo$3b2ob2o!

Code: Select all

x = 8, y = 23, rule = B3-c6n/S23-k6i
7bo$4b4o$3bob2o$3b2obo$3bo$b3obo$bo2bo$bo$2bo2bo$3b2o$4bo$4b3o$4bo$4b
obo2$3b3o$3b2o$2bobo$b3ob3o$2o3bo$b3obo$3b4o$6bo!

Code: Select all

x = 8, y = 7, rule = B3-c6n/S23-k6i
3bo$3bo$2bobo2$bo4bo$ob4obo$o2b2o2bo!

Code: Select all

x = 8, y = 14, rule = B3-c6n/S23-k6i
bo$bo$obo2$2bobo$2bo2bo$2bo2bo$2bo3bo$3bo2bo$2bo4bo2$2bo4bo$2b6o$2b2o
2b2o!

Code: Select all

x = 8, y = 30, rule = B3-c6n/S23-k6i
2b3o$3bo2$bo$ob2o$bobo2$2bobo$bo2bo$bo3bo$4bo$5bo$5bo$2bo2bo$2bo$5b2o
$2b3obo$b2o$bob3o$2bo3bo$b2o3bo$6bo$4b2obo$4bo2bo$2bo$3bo$bo2b3o$b4o$
2o3bo$5bo!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 17th, 2022, 8:31 am

Code: Select all

x = 9, y = 45, rule = B3-c6n/S23-k6i
2bobo$bo2bo$2o$b2obo$2b2o2bo$6bo$2bo$b2o$2o$b2o$2b3o$3bobo2$3b2o$3bo2b
o$4bo2b2o$4b2o2bo3$3b3o$b2ob2o$bo2bo$bo3bo$2bo2bo$4bo2$2b3o$bo2bo$bo3b
2o$b3obo$4bobo3$2b2ob3o$b2obo$2b2o3bo$3bo$4b2o2bo$5b3o$7bo2$b2o$2ob4o
$b6o$2b4o!

Code: Select all

x = 9, y = 98, rule = B3-c6n/S23-k6i
2bobo$bo2bo$2o$b2obo$2b2o2bo$6bo$2bo$b2o$2o$b2o$2b3o$3bobo2$3b2o$3bo2b
o$4bo2b2o$4b2o2bo3$3b3o$b2ob2o$bo2bo$bo3bo$2bo2bo$4bo2$2b3o$bo2bo$bo3b
2o$b3obo$4bobo3$2b2ob3o$b2obo$2b2o3bo$3bo$4b2o2bo$5b3o$7bo2$b2o$2ob4o
$b6o$2b4o$6bobo$5b4o$4bo$3bo2bo$3bo$3bo2bo$4bobo2$3b3o$3b2o$3b3o2$4bo
bo$4bo$4b3o$4bo$3b2o$2bo2bo$bo$bo3bobo$b2obo2bo$4bo$6bo$5bo$5bo$6bobo
$6bo$8bo$6b3o$5b3o$5bobo$5b2o$5bo$4b3o$4bo2bo$3bo2bo$3b2o2$3bobo$2b3o
$b2o$3o$bo2bo$2bo$2b5obo$8bo$4b2o$3bo2bobo$2bo3bo$2bo3b2o$2b2ob2o$5b3o
$7bo!

Code: Select all

x = 9, y = 96, rule = B3-c6n/S23-k6i
2bobo$b4o$2obo$bobo$2bob2o$5bo2$bobo$2o$b2o$2b3obo$3bob2o$5bo$3b3o$2b
2ob3o$b2o$3o3b3o$bo2bob2o$2bo4b2o$2bobo2b2o$3b2obo$7b2o$6b3o$5b2o$2b3o
bo$b3o$2o$bob2o2bo$2b3o2bo2$4bo$3b3o2$b2ob2o$bo$bo$2bo2b2o$4b3o2$4bob
o$2b2o$2bo4bo$2bob4o$3b2ob2o$5b4o$6b3o2$5bo$4bo$5bo$b2ob2o$2o2b3o$b2o
2b2o$2bo2b2o3$3bo2bo$2b2obo$bobo$bo$b3o$4bo$4bobo$4bo2bo2$4bo3bo$b3ob
o$bo2bo3bo$bo3b4o$2bo2b2o$5bo3$b7o$bo6bo$bo$2bo5bo2$4bo$3b2o$2bobo3bo
$b2o2bo2bo$2b2o3bo$3b2o2$3b2o$2b2o3bo$b2o2bo2bo$2bobo3bo$3b2o$4bo$7bo
$4bo$3bo$3bo3bo$3b4o!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 17th, 2022, 11:12 pm

Code: Select all

x = 9, y = 128, rule = B3/S23
2b2o$b5o$2ob4o$b2o3bo3$3b4o$2b6o$b2ob4o$2b2o4$b6o$bo5bo$bo$2bo5bo$4b2o
2bo$6bo$5bo2bo$6bobo2$b6o$bo5bo$bo$2bo5bo$4b2o2bo$6bo$5bo2bo$6bobo2$b
6o$bo5bo$bo$2bo$4bo3bo$5bo$b3ob2o$bo2b2o$bo$2bo3b2o$7bo$4b2o2bo$4b2ob
o$2b2o3b2o$bobobo$bo$b4o$5bo2$6b2o$4bo$3bo2b2o$2b2o2bo$3b2o$4bo$6bo$5b
obo$4bo$3bo$3bo2bo$3bo2bo$4b2o$5bobo2$4bo$3bo$2b2o4bo$3b2o3bo$4bobo2$
5bo$3b5o$2bo$b2ob3o$2b2o$3bo3bo$4b2ob2o$5bob2o4$b6o$bo5bo$bo$2bo5bo$4b
2o2bo$6bo$5bo2bo$6bobo2$b6o$bo5bo$bo$2bo3$4b2o$3b2ob3o$4b5o$5b3o$6bo$
5b2o$3b2ob2o$2bo3b2o$2bo2b3o$2b2o3bo$4b2o2$4b2o$2b2o3bo$2bo2b3o$2bo3b
2o$3b2ob2o$5b2o$6bo$5b3o$4b5o$3b2ob3o$4b2o4$3b5o$3bo4bo$3bo$4bo3bo$6b
o!

Code: Select all

x = 9, y = 128, rule = B3/S23
6bo$4bo3bo$3bo$3bo4bo$3b5o3$4b3o$3b5o$2b2ob3o$3b2o2$7bo$7bo$7bo$2b2ob
4o$b4o$2o$bo$2b4o2bo$5bo$2b4o$bobo$2o2bobo$b2o4bo$2b3obo$6bo$2b2obo$b
2o2bo$2ob3o$b2o$6bo$4bo2bo$4b2o$4bo$4b2o$3b2o$b2obo$bo$bobo$2b2obo$3b
o2bo3$4b2o$3bo2bo$2b2o$3b2o$4bo$6bo$6bobo$8bo$5b2o$6bo$2b2o4bo$b2ob2o
bo$2b7o$3b3o$7b2o$7b2o2$3b2o$2b2ob2o$3b4o$4b4o$7b2o$6b3o$4b2o$5bob2o$
2b2obo$2bo2bob2o$2bo2bobo$3b3ob2o$5bobo$5bobo$2b2obo2bo$bo4bo$bo2b2o$
b2o2bo$4b2o$3b3o3$2b3o$bob2o$bo3b2o$b2o2b2o$7b2o$3bobo2$4b3o$3b5o$2b2o
b3o$3b2o4$2b6o$2bo5bo$2bo$3bo4bo$5b2o$4b2o$2b3obo$b2o$2obo$bo2bo3bo$2b
2o$3bo$3bo$2b2o$bo2bo3bo$2obo$b2o$2b3obo$4b2o$5b2o$3bo4bo$2bo$2bo5bo$
2b6o4$2b4o$2bo3bo$2bo$3bo2bo!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 21st, 2022, 5:00 am

Code: Select all

# You can save the pattern into this box with Settings/Pattern/Save or Ctrl-S.
x = 46, y = 46, rule = B2in3-enr/S2aek3-ac4it
bobob4o6b7o2bobo3bo5b7ob2o$o5b3o2b2ob4ob6o4bo6bob3ob4o$2bob2o2b2obo5b
2o3bo2bob4obo4b2o2bob3o$4bo2b2ob3o3bobob2obobo2b2o3b3ob2obo3bo$ob2ob6o
bo6b2o2b2o3bo2bob2o3bob5o$obo2bobob3o3b2ob3ob3o2b2o6b2obob4obo$2o2bo3b
2o2b3o2b2o2bobob3ob2o2b4ob2o3bobo$bo4b2o3bobob3o2b2ob3obobobo3b2ob3ob
4o$5ob2obob2obo2b4ob2o3b2obo2b4ob2o3b3o$bob3o3b4ob3obobo3bo5bob2ob2o3b
2o2bo$2b2o4b2ob2obob2o2bobob2ob5obobobo2bob2obo$ob2o3b2o2bob2obob4ob2o
4bobo4bo4bobo$5o3b2obo3b2o6bo2b2ob5o3b2o6bo$bobobo8b3o2bob3obo2bobobo
2bob9o$2b2obo2b2ob2ob3obo2bob2obob2obob2o4b3obobo$obo2b3o4b2obobob4ob
obo4bob2obobobo3bo$3o2bo4b2ob5obo3bo9bo2b2o5b2o$o2b2o2bo2bo6b2obob3ob
3ob2o3b2obo2b5o$b2o2bo3bo5b3o2b4o4b2ob3o3b2o3b3o$bobob2obo4b3obob2o4b
ob3o2bo3bo2b2o2b2o$obo3bo3bo4b2obob2o2bo3bobo3bo2bobob3obo$b4o7bobo4b
ob3ob2ob2o2bobob2obo$3bo2bobob3o2b2obob5o6b2o7b4o$b2ob3o4b2o3b3obo4b4o
3b2o4b2o3b3o$b3ob2obobobob3ob2o3b5obob2ob2o3bobobobo$3o2bo2bo2bob2ob3o
bobobo5bo2b7obob2o$b7obobo3bo3b2o3b3o6b2ob3obo2b3o$4b2ob2ob3ob3o13bo2b
ob2o2b4o$bo2bo2b2o5bo5b2obo3bob2o3bo5bob2obo$2o3bo2bo2bob3obob5o2bob2o
bo4bo2b2ob3o$2o9b2ob2o2b4o4b2ob4obobo2b2ob2obo$bobob4ob2ob2ob8o2bob4o
2bo3bo2b2o$obo2bo2b3ob2ob2ob4o2bo2bobobobo2b3ob4o$bobobo3b2obobob2obo
2bo3b3ob4obob3o3bo$3bo3b5ob3o6bobo3bo2bobo2b6ob3o$3b2ob2o3b2o3b2o2b3o
2b2obob4o3b2o2b4o$bo2b2o2bo3b2o2b5obo2b2ob2o2bob3obobobob2o$obo5bo2b4o
4b3o2bo4bobo3bob2obob2obo$2obobo2b3obo2b4obo4bobobob2o2bo7b3o$2bob4o2b
3o4b5obo2bo2bob2ob2o4b2obobo$2b2o4bo2bo2bob2obo5bobo3b3o4bob4obo$6o2b
o2bobo3bo2b3ob6o3bobo3bobob2o$2o3bo2bobob5obobo2b2o4bob2o2bo2bo2bob2o
$2b2obo2bobobob2ob2ob2obo4bob2o2bobobobobo$b2o2bo2b7o2b3o2b3o4bob4o2b
4o3b2o$2b2o6bo5b2o2bob4obob2o6bo3b2ob2o!

Code: Select all

# You can save the pattern into this box with Settings/Pattern/Save or Ctrl-S.
x = 62, y = 57, rule = B2in3-enr4z5y/S2aek3-ac4itz5r
3bo2bo2bo4b2obo4b2o3bobo5b2ob3o2bo4bo8b3o$6obob4ob2o2bo6bo6b4o3bob5ob
o3bobo2b2ob3o$o3bob4obo3b4ob3obo4bo2bob2ob4o3bobobo4bo3bobobo$b5o7b2o
3b8o2bobob5obob2o6b4o2bob3obo$b2obobob3ob3obo4b2ob2o4b5o2b6o3b3ob2ob3o
bo2bo$ob2o2b3o2bo2b3ob2o3bo2b3o2b2o4b2ob3o2bo3bo3b4o2bo$bo2bob2obob3o
bob2o4b2obo3b3ob3ob4ob2ob3o2bobobobo2b2o$o2b2o2b2ob2o3bo2bobo2b2o2b3o
2bob5obo2bob3obob2obob2o3bo$b3obob2ob2o3b4ob2o3bob5o2bo2b2o2bo2bob5ob
3obob3o$b3o6bo3b2obo3bo3bo2b2o2bobo3b2o2bob3obobo2b2o2bob2o$6ob4obo2b
obobo2b4o4b3o5b3o3b3obob2o4bobobo$o2b3obo2b2ob2ob2o2bo4b2o2bo3b3obo4b
obo2bobobobob2o3b2o$2obo2b2o2bo3b2ob3o3b5o3b2obo2b2o3bobob2ob2obo3b2o
bo$b2o2b2ob5ob2obo2b2o2b2o2b2o3bo3b2o2b2o3bo2bo2b3o4b2o$b2obo3b2o2bob
ob4o3bobobo2bobo2b2ob2ob2o2b4o3b2obobob3o$bo3bo2bob3o2b2ob2obo3b2ob4o
2b3o10bob4o2bo2b2obo$b4o2b5ob2o4b4ob2o2bobo5b2ob2obob2ob2o5b4obobo$2o
11bobobo4bo2b3o4bobob2obo2bo2b5o2bo6b3o$b2ob2ob2ob2ob5o3b5obo3b3o2bo3b
3obobob2o3bob2ob2o$6o2bo2bobo2b3o2bo5bob2obobob2obo3b5o11b2o$bo3bo2b3o
4bo2b3o2bob3o2b2o3bob2obo3b2o2bobobob2o2bobo$2bo2b4o2bo4bob2obobo2b4o
bob2obobo2bo3bo3b2o5b2o2bo$3o3b2obobob3ob2o2bob2o4b2ob4o4b2o2b3ob2o2b
ob2o2b2obo$obob2o2b3obo3bo4b2o2b2ob2o2b2ob5o2bo4bobo3bo2b4obo$o4b3ob5o
3b2ob2obo3b2o2bobo2b3obo2b2ob6obob2obo$b2o2bo2bob3o2bo4b4ob2o4bo4bo2b
o2bo2bo5bobo2b4o$2b4obob4obob2o6b7o2b3ob2obo2b2ob2ob2obo2bobob3o$bo5b
4o2bo2b3o3bo5b4o2bo2bo2b4o2b3obo2bo4b2obo$2b2o3bo2bo2bob2obo5bob2o2b2o
2bobo2b3o4bo3b5obob4o$2o3b3obobobob3o4b2ob3o2bobob3ob3o2bob2obo2bobob
obob2o$3b2o2bobobo2b2o4bo2b2o2bobobo2bob3o4b3obo2bobob2o3bo$b2ob2obo3b
2o2bo2bo2bo3b3ob2ob2ob2obo4bo2b2o3b2obo4b2o$3bobo2bobo2bo2b2obobobo4b
3obo5bobo2bo2b4o2b4o3b2o$obobo3bob2ob2ob2o7bo3bobo2b2obobo2bo3b2obo2b
3o2bo2bo$3o2bo2bo2b3ob3o3b2obo2b3o4bo2b4obobobob4ob2o2bo2bo$2b4o2bob3o
3b2obo2bobobobo3b4obo2bo2bob3o2bo3b5o$o2b3ob5o5b2obo7bo2b3o2bob3o5bo2b
2ob2ob6o$3bo2bob2o2b2obob2obo3bo3b6o2bo2b2o2bobo2b2obobobo$6o2bob2o2b
4ob3obobo2b3o2b4ob2o2bo6b5o2bobo$7bobo3b2obo6b2obobobo2b2o2b2ob2o3b2o
2b3o3b2obo$ob4ob2o2b2obobo5bo4b3o3b2ob4o4b2o5b5obob3o$4ob6obobo2bo5bo
bo4b8o2bo2b5obobo2b8o$ob2obo4b4obo4b2o2b3obo3b3ob4obo3bobobobob4ob3o$
o4b4o3bob4obobo3b2o4bobo2bobo2bo2bo3b2o3bob3obo$4ob3o5b6ob2o2bo3bo3b3o
bo4bob2ob2o5bobob2obo$bo4bobobob3obo3bob2ob3obob2ob3o2b2o2bobo5bo3b2o
bobo$2b5ob2o2b2o3b7o4bo3b5o2b2ob3ob3ob2obo2b6o$ob8o2bo2bobobobob5ob8o
4b3obobobob3obobob3o$2o6b3ob3o2b3ob3obobo4b2ob2o3bobo2b2o3b2obobobo2b
o$b2obob3ob2o2bob4o2bobo3b2o5b2o4b5obob2o2bob3obobo$o5bo2bob3o3bo2b5o
b4ob4o2b3ob2ob2o2b3o2b2obobob2o$ob5ob2ob3o5b2o2b3o2b4obobobobo4bo2bob
o4b2o3bobo$4obo6bo2b4ob3o2bobobo4b2o2b6o2b4o4b2obo$2b2obo4bo2bob2o2b3o
bo3b2obobo5b3o2b2obobo3bo2bo3b2o$b4ob2o2bo2bo2b2o5b4ob3obo4bob4o2b3o3b
2obobob2obo$3b3o4b2o2b4o5b2o5b3ob2ob2o2bob2o2bo2bob2ob3o2bo$o2b2o2b4o
2bob2obo3b3o4bo2bob3obobobob2o4b3obob3o2bo!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 21st, 2022, 5:57 am

问:结合文章内容,简述故事机最后重复“总有一天”的妙处
答:这里用了重复的手法(手法,1分)。故事机讲的是小电脑的故事,这个小电脑已经有了智能,因自己被人类残忍对待想要。(概括内容,1分)而这里的小电脑暗喻故事机,故事机已经有了智能,它也受到了人类的冷视,可以推断出它想“总有一天”它会报复人类。但它收到机器人第一定律的制约,程序运行到这里出错了,只能重复“总有一天”。(解释,合理即可,3分)
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 23rd, 2022, 11:50 am

Code: Select all

x = 6, y = 13, rule = B3-knqr6in/S2-in3-ac4itz5enqr6a
4b2o$4bo$3b2o8$bo$3o$ob2o!
P192+96n

Code: Select all

x = 33, y = 33, rule = B3-knqr6in/S2-in3-ac4itz5enqr6a
21b2o$21bo$20b2o8$o17bo$3o14b3o$2bo14bob2o8$30bo$30b3o$32bo8$11b2o$11b
o$10b2o!
“Upgrading”

Code: Select all

x = 12, y = 16, rule = B3-knqr6in/S2-in3-ac4itz5enqr6a
10bo$9bobo$10bo3$bo$obo$b2o2$10bo$9bobo$10bo$5b3o$4bo2bo$4b2obo$7b2o!

Code: Select all

x = 9, y = 4, rule = B3-knqr6in/S2-in3-ac4itz5enqr6a
2bo$3o3bo$o4b3o$5bob2o!
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 25th, 2022, 11:05 am

Code: Select all

x = 200, y = 200, rule = B3/S23
........................................................................................................................................................................................................$
..o.....................................................................................................................................................................................................$
.ooo....................................................................................................................................................................................................$
.o.oo...................................................................................................................................................................................................$
..ooo..o................................................................................................................................................................................................$
..ooo.ooo...............................................................................................................................................................................................$
....oo..oo..............................................................................................................................................................................................$
......ooo...............................................................................................................................................................................................$
.......o.o..............................................................................................................................................................................................$
........oo..............................................................................................................................................................................................$
..........o.............................................................................................................................................................................................$
.........ooo............................................................................................................................................................................................$
..........oo.....o......................................................................................................................................................................................$
...........o....ooo.....................................................................................................................................................................................$
...............o..oo....................................................................................................................................................................................$
............oo.....o....................................................................................................................................................................................$
............oo...o..o...................................................................................................................................................................................$
...........ooo.....o....................................................................................................................................................................................$
............o.oo.o.o....................................................................................................................................................................................$
.............ooo..o.....................................................................................................................................................................................$
...............o...o....................................................................................................................................................................................$
................o...o...................................................................................................................................................................................$
.....................o..................................................................................................................................................................................$
....................oo..................................................................................................................................................................................$
....................o..oo...............................................................................................................................................................................$
.....................o...ooo.o..........................................................................................................................................................................$
....................o...o.o.o.oo........................................................................................................................................................................$
.......................oo.o.o...o.......................................................................................................................................................................$
.........................oo...o.oo......................................................................................................................................................................$
.............................oo.o.o.....................................................................................................................................................................$
.........................oooo.o.o.oo....................................................................................................................................................................$
............................o.o.o.o.oo..................................................................................................................................................................$
...........................o..o.o.o.o...................................................................................................................................................................$
..........................o.....o.o.o.oo................................................................................................................................................................$
..............................o.o.o.o.o.................................................................................................................................................................$
............................o.oooo..o.o.oo..............................................................................................................................................................$
.............................ooo....o...o...............................................................................................................................................................$
...................................oo...o.oo............................................................................................................................................................$
...................................oo.....o.............................................................................................................................................................$
..................................ooo.....o.oo..........................................................................................................................................................$
..................................ooo.......o...........................................................................................................................................................$
...................................oo.......o.oo........................................................................................................................................................$
..............................................o.........................................................................................................................................................$
........................................ooo...o.oo......................................................................................................................................................$
........................................o..o....o.......................................................................................................................................................$
........................................o.......o.oo....................................................................................................................................................$
........................................o.........o.....................................................................................................................................................$
.........................................o.o......o.oo..................................................................................................................................................$
..............................................o.....o...................................................................................................................................................$
.............................................ooo....o.oo................................................................................................................................................$
.............................................o.oo.....o.................................................................................................................................................$
..............................................ooo.....o.oo..............................................................................................................................................$
..............................................oo........o...............................................................................................................................................$
....................................................o...o.oo............................................................................................................................................$
...................................................ooo....o.............................................................................................................................................$
..................................................oo.o....o.oo..........................................................................................................................................$
..................................................ooo.......o...........................................................................................................................................$
...................................................oo.......o.oo........................................................................................................................................$
..............................................................o.........................................................................................................................................$
..........................................................o...o.oo......................................................................................................................................$
.........................................................ooo....o.......................................................................................................................................$
.........................................................o.oo...o.oo....................................................................................................................................$
..........................................................ooo.....o.....................................................................................................................................$
..........................................................oo......o.oo..................................................................................................................................$
....................................................................o...................................................................................................................................$
..............................................................ooo...o.oo................................................................................................................................$
..............................................................o..o....o.................................................................................................................................$
..............................................................o.......o.oo..............................................................................................................................$
..............................................................o.........o...............................................................................................................................$
...............................................................o.o......o.oo............................................................................................................................$
....................................................................o.....o.............................................................................................................................$
...................................................................ooo....o.oo..........................................................................................................................$
...................................................................o.oo.....o...........................................................................................................................$
....................................................................ooo.....o.oo........................................................................................................................$
....................................................................oo........o.........................................................................................................................$
..........................................................................o...o.oo......................................................................................................................$
.........................................................................ooo....o.......................................................................................................................$
.........................................................................o.oo...o.oo....................................................................................................................$
..........................................................................ooo.....o.....................................................................................................................$
..........................................................................oo......o.oo..................................................................................................................$
....................................................................................o...................................................................................................................$
...............................................................................o....o.oo................................................................................................................$
..............................................................................ooo.....o.................................................................................................................$
..............................................................................o.oo....o.oo..............................................................................................................$
...............................................................................ooo......o...............................................................................................................$
...............................................................................oo.......o.oo............................................................................................................$
.....................................................................................o....o.............................................................................................................$
....................................................................................ooo...o.oo..........................................................................................................$
....................................................................................o.oo....o...........................................................................................................$
.....................................................................................ooo....o.oo........................................................................................................$
.....................................................................................oo.......o.........................................................................................................$
..............................................................................................o.oo......................................................................................................$
..........................................................................................o.....o.......................................................................................................$
.........................................................................................ooo....o.oo....................................................................................................$
.........................................................................................o.oo.....o.....................................................................................................$
..........................................................................................ooo.....o.oo..................................................................................................$
..........................................................................................oo........o...................................................................................................$
................................................................................................o...o.oo................................................................................................$
...............................................................................................ooo....o.................................................................................................$
...............................................................................................o.oo...o.oo..............................................................................................$
................................................................................................ooo.....o...............................................................................................$
................................................................................................oo......o.oo............................................................................................$
..........................................................................................................o.............................................................................................$
....................................................................................................ooo...o.oo..........................................................................................$
....................................................................................................o..o....o...........................................................................................$
....................................................................................................o.......o.oo........................................................................................$
....................................................................................................o.........o.........................................................................................$
.....................................................................................................o.o......o.oo......................................................................................$
...........................................................................................................o....o.......................................................................................$
..........................................................................................................ooo...o.oo....................................................................................$
..........................................................................................................o.oo....o.....................................................................................$
...........................................................................................................ooo....o.oo..................................................................................$
...........................................................................................................ooo......o...................................................................................$
...........................................................................................................oo.......o.oo................................................................................$
.................................................................................................................o....o.................................................................................$
................................................................................................................ooo...o.oo..............................................................................$
................................................................................................................o.oo....o...............................................................................$
.................................................................................................................ooo....o.oo............................................................................$
.................................................................................................................oo.......o.............................................................................$
..........................................................................................................................o.oo..........................................................................$
.......................................................................................................................o....o...........................................................................$
......................................................................................................................ooo...o.oo........................................................................$
.....................................................................................................................oo.o.....o.........................................................................$
.....................................................................................................................ooo......o.oo......................................................................$
......................................................................................................................oo........o.......................................................................$
................................................................................................................................o.oo....................................................................$
.............................................................................................................................o....o.....................................................................$
............................................................................................................................ooo...o.oo..................................................................$
............................................................................................................................o.oo....o...................................................................$
.............................................................................................................................ooo....o.oo................................................................$
.............................................................................................................................oo.......o.................................................................$
......................................................................................................................................o.oo..............................................................$
..................................................................................................................................o.....o...............................................................$
.................................................................................................................................ooo....o.oo............................................................$
.................................................................................................................................o.oo.....o.............................................................$
..................................................................................................................................ooo.....o.oo..........................................................$
..................................................................................................................................oo........o...........................................................$
........................................................................................................................................o...o.oo........................................................$
.......................................................................................................................................ooo....o.........................................................$
......................................................................................................................................oo.o....o.oo......................................................$
......................................................................................................................................ooo.......o.......................................................$
.......................................................................................................................................oo.......o.oo....................................................$
..................................................................................................................................................o.....................................................$
..............................................................................................................................................o...o.oo..................................................$
.............................................................................................................................................ooo....o...................................................$
.............................................................................................................................................o.oo...o.oo................................................$
..............................................................................................................................................ooo.....o.................................................$
..............................................................................................................................................oo......o.oo..............................................$
........................................................................................................................................................o...............................................$
....................................................................................................................................................o...o.oo............................................$
...................................................................................................................................................ooo....o.............................................$
...................................................................................................................................................o.oo...o.oo..........................................$
....................................................................................................................................................ooo.....o...........................................$
....................................................................................................................................................ooo.....o.oo........................................$
....................................................................................................................................................oo........o.........................................$
..............................................................................................................................................................o.oo......................................$
.........................................................................................................................................................ooo....o.......................................$
.........................................................................................................................................................o..o...o.oo....................................$
.........................................................................................................................................................o........o.....................................$
.........................................................................................................................................................o........o.oo..................................$
..........................................................................................................................................................o.o.......o...................................$
....................................................................................................................................................................o.oo................................$
................................................................................................................................................................o.....o.................................$
...............................................................................................................................................................ooo....o.oo..............................$
...............................................................................................................................................................o.oo.....o...............................$
................................................................................................................................................................ooo.....o.oo............................$
................................................................................................................................................................oo........o.............................$
......................................................................................................................................................................o...o.oo..........................$
.....................................................................................................................................................................ooo....o...........................$
.....................................................................................................................................................................o.oo...o.oo........................$
......................................................................................................................................................................ooo.....o.........................$
......................................................................................................................................................................oo......o.oo......................$
................................................................................................................................................................................o.......................$
...........................................................................................................................................................................o....o.oo....................$
..........................................................................................................................................................................ooo.....o.....................$
..........................................................................................................................................................................o.oo....o.oo..................$
...........................................................................................................................................................................ooo......o...................$
...........................................................................................................................................................................oo.......o.oo................$
......................................................................................................................................................................................o.................$
................................................................................................................................................................................ooo...o.oo..............$
................................................................................................................................................................................o..o....o...............$
................................................................................................................................................................................o.......o.oo............$
................................................................................................................................................................................o.........o.............$
.................................................................................................................................................................................o.o......o.oo..........$
............................................................................................................................................................................................o...........$
............................................................................................................................................................................................o.oo........$
.......................................................................................................................................................................................ooo....o.........$
.......................................................................................................................................................................................o..o...o.oo......$
.......................................................................................................................................................................................o........o.......$
.......................................................................................................................................................................................o........o.oo....$
........................................................................................................................................................................................o.o.......o.....$
..............................................................................................................................................................................................o...o.oo..$
.............................................................................................................................................................................................ooo....o...$
............................................................................................................................................................................................oo.o....o.oo

Code: Select all

x = 16, y = 16, rule = B3/S23
oo......oo...oo.$
.o..oo..o.o.o..o$
.o.o..o.o.o.o.o.$
..o.o.o.o..o.o..$
o.o..o.o.o.o....$
oo.o.o..oo..o...$
...o.oo.o..o..o.$
oo.o..ooo..o.oo.$
.o.oo.....ooo...$
o..o...oo...ooo.$
o.o.oo.ooo.....o$
...o.o.o..o.oooo$
..o.o...o.o.o...$
..o.oo..o.o.o.oo$
...o..o...o..o.o$
....oo...oo.....!

Code: Select all

x = 11, y = 11, rule = B3/S23
oo.oo....oo$
.o.o..oo..o$
.o..o.o.oo.$
..o.o.o....$
.oo.o.oo...$
.o..oo.o.oo$
oo...o.o.o.$
.o.oo..o.o.$
.ooo...o.oo$
...o.o.o..o$
....oo.oo..!
[catagolue]

Code: Select all

x = 12, y = 12, rule = B3/S23
.oo....oo...$
oooo.....o..$
....o.o.....$
...o.o......$
.o.o.oo.o...$
.oo.o..oo...$
ooo.o....oo.$
o...ooooo..o$
.ooo.....oo.$
....o.oo.o..$
...oo.oo.o.o$
..........oo!
[/catagolue]
Make b38s23/C1 great again!
https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
救救kench
Working on a spaceship search program…
Stop turning this forum into a place for politics. Please.

Code: Select all

x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
bo$3o$ob2o!

User avatar
pzq_alex
Posts: 547
Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
Location: tell me if you know

Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

Post by pzq_alex » June 25th, 2022, 11:26 am

  Code: Select all

  x = 14, y = 14, rule = B3/S23
  ..o........o..$
  oooo.o..o.oooo$
  o..oooooooo..o$
  ..............$
  .oooooooooooo.$
  ..............$
  ..oooooooooo..$
  ..............$
  .o...o..o...o.$
  o.o..oooo..o.o$
  o.o........o.o$
  .o.ooo..ooo.o.$
  ..o..o..o..o..$
  ...oo....oo...!
  
  • Code: Select all

    x = 14, y = 14, rule = B3/S23
   oo..........oo$
   o....oooo....o$
   .oo..o..o..oo.$
   ..o........o..$
   ..o..o..o..o..$
   ....o....o....$
   .ooo......ooo.$
   ..............$
   o..ooo..ooo..o$
   o.o..o..o..o.o$
   .o..o....o..o.$
   ..oo......oo..$
   ......oo......$
   ......oo......!
  Make b38s23/C1 great again!
  https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
  救救kench
  Working on a spaceship search program…
  Stop turning this forum into a place for politics. Please.

  Code: Select all

  x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
  bo$3o$ob2o!

  User avatar
  pzq_alex
  Posts: 547
  Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
  Location: tell me if you know

  Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

  Post by pzq_alex » June 26th, 2022, 1:00 am

  Here’s a p3 induction coil whose length varies between 1 and 2

  Code: Select all

  x = 10, y = 100, rule = B3/S23
  ...o......$
  ..o.o.....$
  .....o.oo.$
  ...o....o.$
  ...oo..o..$
  .o....o...$
  .ooo......$
  ....o..o..$
  .oo.o.o.o.$
  ..o..o..o.$
  ..o.o...oo$
  .oo.oo...o$
  o..oo..o..$
  ooo...ooo.$
  .o...o...o$
  .ooo...ooo$
  ..oo.o..o.$
  o..o..o..o$
  oo....ooo.$
  ......oo..$
  ......o...$
  .....oo...$
  ......o...$
  ......ooo.$
  .......oo.$
  ..o.o...o.$
  oo...oo...$
  ...o.o...o$
  ...oo.oooo$
  ....oo....$
  .....o..oo$
  ...o.....o$
  ..oo....o.$
  ........oo$
  oo..o....o$
  ..o..o.o..$
  ...o.oooo.$
  .o...o....$
  .oooooooo.$
  .......o..$
  ...ooo...o$
  ....o...oo$
  ..o...o...$
  ..oooo.ooo$
  ......o..o$
  ....o...o.$
  ....oooo..$
  ..........$
  ......o.o.$
  ......oo.o$
  .........o$
  ......ooo.$
  .......o..$
  .....o...o$
  .....ooooo$
  ..........$
  .......o..$
  ......o.o.$
  .......o..$
  
  Smaller

  Code: Select all

  x = 10, y = 100, rule = B3/S23
  ...o......$
  ..o.o.....$
  .....o.oo.$
  ...o....o.$
  ...oo..o..$
  .o....o...$
  .ooo......$
  ....o..o..$
  .oo.o.o.o.$
  ..o..o..o.$
  ..o.o...oo$
  .oo.oo...o$
  o..oo..o..$
  ooo...ooo.$
  .o...o...o$
  .ooo...ooo$
  ..oo.o..o.$
  o..o..o..o$
  oo....ooo.$
  ......oo..$
  ......o...$
  .....oo...$
  ......o...$
  ......ooo.$
  .......oo.$
  ..o.o...o.$
  oo...oo...$
  ...o.o...o$
  ...oo.oooo$
  ....oo....$
  .....o..oo$
  ...o.....o$
  ..oo....o.$
  ........oo$
  o.o.......$
  oo........$
  
  Smaller

  Code: Select all

  x = 10, y = 100, rule = B3/S23
  ...o......$
  ..o.o..oo.$
  .....o...o$
  ...o....o.$
  ....oo.o..$
  ..o.......$
  ...o.oo...$
  ...o.ooo..$
  .....o..o.$
  oo..oo.o..$
  o..o..ooo.$
  .o.oo...o.$
  oo.o...ooo$
  .o.ooo.o..$
  o..o......$
  o.o....o..$
  ...ooo.o..$
  .o.oo.o...$
  ....o.o.o.$
  ..o.o.oo.o$
  .....o...o$
  ..oo.o.oo.$
  .....o.o..$
  ...o.o..o.$
  ....ooooo.$
  ...o......$
  oo..ooo...$
  .o....o...$
  ..o.......$
  ...o......$
  ..........$
  ooo.......$
  
  Shameless ripoff

  Code: Select all

  x = 12, y = 40, rule = B3/S23
  bo$2bo$3o2$8b2o$7bobo$8bo2$5bo$4bobo2b2o$7bo3bo$5bo4bo$6b2obo$4bo$5bo
  b2o$5bob3o$7bo2bo$2b2o2b2obo$2bo2bo2b3o$3bob2o3bo$2b2obo3b3o$3bob3obo
  $2bo2bo$2bobo4bo$5b3obo$3bob2obo$6bobobo$4bobob2obo$7bo3bo$4b2obob2o$
  7bobo$5bobo2bo$6b5o$5bo$2b2o2b3o$3bo4bo$4bo$5bo2$2b3o!
  
  which of course doesn’t work with a jam

  Code: Select all

  x = 8, y = 12, rule = B3/S23
  2bo$obo3b2o$b2o2bobo$6bo2$3bo$3b2o2$bo2b3o$obobo$o2bo$b2o!
  [[ STOP 5 ]]
  
  Smaller

  Code: Select all

  x = 10, y = 100, rule = B3/S23
  ...o......$
  ..o.o..oo.$
  .....o...o$
  ...o....o.$
  ....oo.o..$
  ..o.......$
  ...o.oo...$
  ...o.ooo..$
  .....o..o.$
  oo..oo.o..$
  o..o..ooo.$
  .o.oo...o.$
  oo.o...ooo$
  .o.ooo.o..$
  o..o......$
  o.o....o..$
  ...ooo.o..$
  .o.oo.o...$
  ....o.o.o.$
  ..o.o.oo.o$
  .....o...o$
  ..oo.o.oo.$
  .....o.o..$
  ...o.o.o..$
  ......o...$
  ....oo....$
  ....o.....$
  ....o.....$
  ....ooo...$
  .....oo...$
  .....ooo..$
  .o......o.$
  o.o....oo.$
  .o........$
  
  For some reason “Random” is faster than “Dead”

  Code: Select all

  x = 10, y = 100, rule = B3/S23
  ...o......$
  ..o.o.....$
  .....o.oo.$
  ...o....o.$
  ...oo..o..$
  ..o...o...$
  ...oo.....$
  o.........$
  oooo..o...$
  ....o.o...$
  oo..o.o...$
  o.o.oooo..$
  ...o....o.$
  .....oo.o.$
  .....ooo..$
  .ooo......$
  .....o....$
  ......oo..$
  .ooo.o.o..$
  o....oo...$
  o.oo......$
  .oo.......$
  ...oo..o..$
  ...o..oo..$
  ...o......$
  ..oo......$
  .o.o.o.o..$
  o.o..oo.o.$
  o.o.o...o.$
  .o..o...oo$
  ....o.oo..$
  .....o.o..$
  ..........$
  
  I’m satisfied with this for now

  Code: Select all

  x = 10, y = 100, rule = B3/S23
  ...o......$
  ..o.o.....$
  .....o.oo.$
  ...o....o.$
  ...oo..o..$
  .o....o...$
  .ooo......$
  ....o..o..$
  .oo.o.o.o.$
  ..o..o..o.$
  ..o.o...oo$
  .oo.o.o.o.$
  .....oo..o$
  ........oo$
  
  Make b38s23/C1 great again!
  https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
  救救kench
  Working on a spaceship search program…
  Stop turning this forum into a place for politics. Please.

  Code: Select all

  x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
  bo$3o$ob2o!

  User avatar
  pzq_alex
  Posts: 547
  Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
  Location: tell me if you know

  Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

  Post by pzq_alex » June 30th, 2022, 9:05 am

  Make b38s23/C1 great again!
  https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
  救救kench
  Working on a spaceship search program…
  Stop turning this forum into a place for politics. Please.

  Code: Select all

  x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
  bo$3o$ob2o!

  User avatar
  wwei47
  Posts: 1615
  Joined: February 18th, 2021, 11:18 am

  Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

  Post by wwei47 » June 30th, 2022, 9:48 pm

  [*]
  pzq_alex wrote:
  June 26th, 2022, 1:00 am
  I’m satisfied with this for now

  Code: Select all

  x = 10, y = 100, rule = B3/S23
  ...o......$
  ..o.o.....$
  .....o.oo.$
  ...o....o.$
  ...oo..o..$
  .o....o...$
  .ooo......$
  ....o..o..$
  .oo.o.o.o.$
  ..o..o..o.$
  ..o.o...oo$
  .oo.o.o.o.$
  .....oo..o$
  ........oo$
  
  Does this work?

  Code: Select all

  x = 10, y = 5, rule = B3/S23
  5b2ob2o$bo4bob2o$obo3bo$bob2obo$5bo!
  
  Help me find high-period c/2 technology!
  My guide: https://bit.ly/3uJtzu9
  My c/2 tech collection: https://bit.ly/3qUJg0u
  Overview of periods: https://bit.ly/3LwE0I5
  Most wanted periods: 76,116

  User avatar
  pzq_alex
  Posts: 547
  Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
  Location: tell me if you know

  Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

  Post by pzq_alex » July 1st, 2022, 5:57 am

  wwei47 wrote:
  June 30th, 2022, 9:48 pm
  [*]
  pzq_alex wrote:
  June 26th, 2022, 1:00 am
  I’m satisfied with this for now

  Code: Select all

  x = 10, y = 100, rule = B3/S23
  ...o......$
  ..o.o.....$
  .....o.oo.$
  ...o....o.$
  ...oo..o..$
  .o....o...$
  .ooo......$
  ....o..o..$
  .oo.o.o.o.$
  ..o..o..o.$
  ..o.o...oo$
  .oo.o.o.o.$
  .....oo..o$
  ........oo$
  
  Does this work?

  Code: Select all

  x = 10, y = 5, rule = B3/S23
  5b2ob2o$bo4bob2o$obo3bo$bob2obo$5bo!
  
  No. I was looking for a solution with the first row being clear. It also doesn’t work with the boat eater reaction:

  Code: Select all

  x = 11, y = 9, rule = B3/S23
  bo$2bo2b2o$3obobo$5bo$6b2ob2o$2bo4bob2o$bobo3bo$2bob2obo$6bo!
  
  Btw, anyone knows the origin of that boat eater reaction?
  Make b38s23/C1 great again!
  https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
  救救kench
  Working on a spaceship search program…
  Stop turning this forum into a place for politics. Please.

  Code: Select all

  x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
  bo$3o$ob2o!

  User avatar
  pzq_alex
  Posts: 547
  Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
  Location: tell me if you know

  Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

  Post by pzq_alex » July 2nd, 2022, 7:15 am

  Hmmmm.

  Code: Select all

  x = 3, y = 7, rule = B3/S23
  2bo$bo$b2o2$bo$obo$b2o!
  
  Learning eater replacements…

  Code: Select all

  x = 19, y = 8, rule = B3/S23
  o9bo$o9bo3b2o$bo9bo3bo$2o8b2o3bob2o$o2b2o5bo2bobob2o$3bobo7b2o$5bo$5b
  2o!
  

  Code: Select all

  x = 19, y = 11, rule = B3/S23
  2o8b2o$o9bo$2bo9bo$b2o8b2o2b2o$bo2b2o5bo2bobo$4bobo7b2o$6bo$6b2o6b4o$
  15bo2bo$13bo3b2o$13b2o!
  
  Double

  Code: Select all

  x = 8, y = 13, rule = B3/S23
  6bo$4b3o$3bo$3b2o2$2o$o$2bo$b2o$4b2o$4bobo$6bo$6b2o!
  
  Make b38s23/C1 great again!
  https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
  救救kench
  Working on a spaceship search program…
  Stop turning this forum into a place for politics. Please.

  Code: Select all

  x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
  bo$3o$ob2o!

  User avatar
  pzq_alex
  Posts: 547
  Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
  Location: tell me if you know

  Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

  Post by pzq_alex » July 6th, 2022, 9:51 am

  Blockic seed of figure 8

  Code: Select all

  x = 0, y = 0, rule = B3/S23
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbboobboobbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbboobbooboobbbbbbb$
  bbbbboobbbbbbbbboobbbbbbb$
  bbbbboobbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbboobbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbboobboobbb$
  bbooboobbbbbbbbbbbbboobbb$
  bbooboobbbbbbbboobbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbboobbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbboobbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbboobbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bboobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbooboobbbbboobbbbbbbbbbb$
  bbbbboobbbbboobbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbboobbbbbbbb$
  bboobbbboobbbbboobbbbbbbb$
  bboobbbboobbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  Mazing

  Code: Select all

  
  x = 0, y = 0, rule = B3/S23
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbboobbbbbbbboobbbbbb$
  bbbbbbboobbbbbbbboobbbbbb$
  bbboobbbbboobboobbbbbbbbb$
  bbboobbbbboobboobbboobbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbboobbbb$
  bbbbboobbbbbbbbboobbbbbbb$
  bbbbboobbbbbbbbboobbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbboobbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbboobbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbboobbbbboobbboobbbb$
  bbbbbbboobbbbboobbboobbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbboobbbbbbbbbbb$
  bbbbbboobbbboobbboobbbbbb$
  bbbbbboobbbbbbbbboobbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  boobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  booboobbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbboobbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb$
  
  
  Make b38s23/C1 great again!
  https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
  救救kench
  Working on a spaceship search program…
  Stop turning this forum into a place for politics. Please.

  Code: Select all

  x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
  bo$3o$ob2o!

  User avatar
  pzq_alex
  Posts: 547
  Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
  Location: tell me if you know

  Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

  Post by pzq_alex » July 10th, 2022, 7:33 am

  80.5 (Chinese) + 91 (maths) + 95 (English) + 94 (physics) + 48 (chemistry) + 50 (biology) + 100 (history) + 96 (geography) + ? (道德与法治) = hopefully over 740

  Biology and chemistry have a full score of 50, and others have that of 100

  The world’s most non-typical mwss formation

  Code: Select all

  x = 9, y = 18, rule = DoubleB3S23
  5.2C$3.C2.C$3.2C$2C.C$.C.C$.C.2C$2C.C$.CBC$.C.2C$2C.C$.C.C$.C.2C$2C.C
  $5.C$4.2C$6.2C$6.C.C$7.C!
  
  Make b38s23/C1 great again!
  https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
  救救kench
  Working on a spaceship search program…
  Stop turning this forum into a place for politics. Please.

  Code: Select all

  x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
  bo$3o$ob2o!

  User avatar
  pzq_alex
  Posts: 547
  Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
  Location: tell me if you know

  Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

  Post by pzq_alex » July 12th, 2022, 10:37 am

  I once found a xp3_8k4o0uh224a4zw1 in my apgsearch soups, which is probably the rarest thing I ever found (in soup). Unfortunately, it already had 3629 occurrences when I found it.
  Make b38s23/C1 great again!
  https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
  救救kench
  Working on a spaceship search program…
  Stop turning this forum into a place for politics. Please.

  Code: Select all

  x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
  bo$3o$ob2o!

  User avatar
  pzq_alex
  Posts: 547
  Joined: May 1st, 2021, 9:00 pm
  Location: tell me if you know

  Re: Random posts (pzq_alex, fast_photon, and samas3)

  Post by pzq_alex » July 14th, 2022, 7:37 am

  time.cpp
  (1.73 KiB) Not downloaded yet
  hash.cpp
  (498 Bytes) Downloaded 1 time
  backup.zip
  (678.74 KiB) Downloaded 1 time
  Make b38s23/C1 great again!
  https://catagolue.hatsya.com/census/b3a ... a4ity6c/C1
  救救kench
  Working on a spaceship search program…
  Stop turning this forum into a place for politics. Please.

  Code: Select all

  x=4,y=3,rule=B3S2-i3-a4ciz5j6c8
  bo$3o$ob2o!

  Post Reply